Gratulinda agnosko:
Medaile J. A. Komenského
Ludvík Chytil
Miloslav Šváček

 

 

1923 - 2013

 Naŭdekjara datreveno de E-Klubo en Přerov

Devadesáté výročí esperantského klubu v Přerově

Kompleta historia priskribo en formato PDF

 

Historio:
Mallonge el historio
Krátce z historie

 

Kroniko de la klubo:
Jaroj 1922-1945
Jaroj 1945-1989
Jaroj 1990-2002
Jaroj 2003-2007

Jaroj 2008-2012

 

Kronika klubu:
Roky 1922-1945
Roky 1945-1989
Roky 1990-2002
Roky 2003-2007

Roky 2008-2012

 

Vizitu TTT-paĝojn:

ČES

ĈEA

Starto

Sekce IKUE

AEH

Junularo

 

Kunvenoj en la dua duonjaro 2017 - Schůzky ve druhém pololetí 2017

 

Klubaj kunvenoj okazos kiel kutime ĉiun unuan merkredon en la monato de la 16-a horo (se ne estas anoncita ŝanĝo) en restoracia saloneto de Bierfabriko Zubr en Přerov.

Klubové schůzky jako obvykle se konají každou první středu v měsíci od 16:00 hod. (pokud není oznámená změna) v salónku restaurace Pivovaru v Přerově.

Kunvenoj de la kluba komitato okazadas ĉiun trian merkredon de la monato de la 16-a horo en privata loĝejo de la kluba sekretariino s-ino Květoslava Černá, Bohuslava Němce 3, 750 02 Přerov. La kunvenojn de la komitato povas partopreni ankaŭ ne komitatanoj.

Schůzky klubového výboru se konají každou třetí středu v měsíci od 16:00 hod. v soukromém bytě jednatelky klubu paní Květoslavy Černé, Bohuslava Němce 3, 750 02 Přerov. Výborových schůzek se mohou zůčastnit i nečleni výboru.


Ĉiun unuan merkredon en la monatoj de la septembro ĝis la decembro okazos de la 16-a horo ĝis la 19:30 la kluba kunveno en saloneto de la restoracio de Bierfabriko en Přerov.

Každou první středu v měsících od září do prosince bude probíhat od 16:00 do 19:30 hod. klubová schůze v solónku restaurace Pivovaru v Přerově.

 

Klubaj kunvenoj - Klubové schůzky:


De la septembro ĝis la decembro 2017 ‒ od září do prosince 2017:

Septembro září 6.9.2017:
16:00
Kiel ni travivis ĉi-jaran libertempon. Rakonto de s-anino Liba Filipová pri de ŝi partoprenintaj E-aranĝoj dum la feria somera periodo.
Jak jsme prožili letošní prázdniny. Vyprávění s-ánky Liby Filipové o její účasti na esperantských akcích během letošních prázdninových měsíců.

Oktobro říjen 4.10.2017:
16:00 Projekciadoj pri la okazintaj aranĝoj de IFEF kaj IKUE.
Promítání z esperantských akcí (Tomíšek Jindřich kaj Šváček Miloslav).

Novembro
– listopad
1.11.2017:
16:00 Rakonto de s-ano Jaroslav Chodníček: "Nia vojaĝo al Lurdo".

Vyprávění sam. Jaroslava Chodníčka "Naše cesta do Lurd".

Decembro – prosinec 6.12.2017: 
16:00 h.
Informoj pri la okazontaj aranĝoj 2018 de IKUE, ĈEA, IFEF k.a. (Šváček M., Filipová L., Tomíšek J.).
Informace o budoucích akcích IKUE, ČES, IFEF a dalších (Šváček, Filipová, Tomíšek).

Decembro - prosinec 12.12.2017:
Antaŭkristnaska tradicia renkontiĝo kun la amika babilado pri la tradicioj de la  festado de Kristnasko en la mondo; kantado de la kristnaskaj kantoj.
Předvánoční tradiční setkání s povídáním, jak se slaví vánoce ve světě; zpívání vánočních koled v esperantu.
Parolo pri la fama tenoristo Andrea Bocelli kun muziko.
Andrea Bocelli - povídání o slavném tenoristovi s hudbou.

La planitaj programoj povas esti laŭbezone ŝanĝitaj.
Plánované programy mohou být dle aktuálních podmínek změněny.

De la 16-a horo ĝis la 16:45 okazos ĉiam praktika lerno de Esperanto.
Od 16.00 do 16:45 hod. bude probíhat praktická výuka esperanta.

 

 Prezidantoj de la E-Klubo en Přerov


1923 - 1926  Adolf Malík
1927 - 1929  Anna Grauerová
1929 - 1939  Emilie Chmelařová
1945 - 1946  Stanislav Boršek
1947 - 1952  Božena Dýčková, Fervojstacio
1953 - 1954  Alois Mazáč, Bierfabriko
1954 - 1960  Richard Jůrka, Bierfabriko
1956 - 1957  Bohumil Horák, Ma
ŝinfabriko
 

1958 - 1968  Vladimír Vymětal, Maŝinfabriko
1960 - 1962  František Tvrdoň, Bierfabriko
1968 - 1976  Ludvík Chytil, Ma
ŝinfabriko
1976 - 1978  František Adamík
1978 - 1980  Josef Filip
1980 - 1996  Ludvík Chytil
1996 - 1999  Libuše Filipová
1999 -          Antonín Krejčíř

 

 

 

 

 

 

 

1923 - 2003

 

 

 

1923 - 2008

 

 

 

 

 

1923 - 2013

 


KONTAKTOJ - SPOJENÍ

Prezidanto:
Antonín Krejčíř, K záložně 472, CZ-751 02 Troubky
 (605 250 006).
Sekretariino: Květoslava Černá, Bohuslava Němce 3, CZ-750 02 Přerov
(604 960 673).

Retpoŝta kontakto: Antonín Krejčíř: tonda.krejcir@seznam.cz