Gratulinda agnosko:
Medaile J. A. Komenského
Ludvík Chytil
Miloslav Šváček

 

 

1923 - 2013

 Naŭdekjara datreveno de E-Klubo en Přerov

Devadesáté výročí esperantského klubu v Přerově

Kompleta historia priskribo en formato PDF

 

Historio:
Mallonge el historio
Krátce z historie

 

Kroniko de la klubo:
Jaroj 1922-1945
Jaroj 1945-1989
Jaroj 1990-2002
Jaroj 2003-2007

Jaroj 2008-2012

 

Kronika klubu:
Roky 1922-1945
Roky 1945-1989
Roky 1990-2002
Roky 2003-2007

Roky 2008-2012

 

Vizitu TTT-paĝojn:

ČES

ĈEA

Starto

Sekce IKUE

AEH

Junularo

 

Kunvenoj en la una duonjaro 2017 - Schůzky v prvním pololetí 2017

 

Klubaj kunvenoj okazos kiel kutime ĉiun unuan merkredon en la monato de la 16-a horo (se ne estas anoncita ŝanĝo) en restoracia saloneto de Bierfabriko Zubr en Přerov.

Klubové schůzky jako obvykle se konají každou první středu v měsíci od 16:00 hod. (pokud není oznámená změna) v salónku restaurace Pivovaru v Přerově.

Kunvenoj de la kluba komitato okazadas ĉiun trian merkredon de la monato de la 16-a horo en privata loĝejo de la kluba sekretariino s-ino Květoslava Černá, Bohuslava Němce 3, 750 02 Přerov. La kunvenojn de la komitato povas partopreni ankaŭ ne komitatanoj.

Schůzky klubového výboru se konají každou třetí středu v měsíci od 16:00 hod. v soukromém bytě jednatelky klubu paní Květoslavy Černé, Bohuslava Němce 3, 750 02 Přerov. Výborových schůzek se mohou zůčastnit i nečleni výboru.


Ĉiun unuan merkredon en la monatoj de la januaro ĝis la junio okazos de la 16-a horo la kluba kunveno en saloneto de restoracio de Bierfabriko en Přerov.

Každou první středu v měsících od ledna do června bude probíhat od 16:00 hod. klubová schůze v solónku restaurace Pivovaru v Přerově.

 

Klubaj kunvenoj - Klubové schůzky:


De la januaro ĝis la junio 2017 ‒ od ledna do června 2017:

Januaro leden 4.1.2017:
16:00
Amika kunestado en saloneto de Bierfabriko Zubr en Přerov kun rakontoj en Esperanto pri la kristnaskaj travivaĵoj kaj pri la bonvenigo de la Nova Jaro. 
Esperantská beseda o prožití vánoc a vítání nového roku v salónku restaurace Pivovaru Zubr v Přerově.

Februaro únor 1.2.2017:
16:00 Projekciadoj pri la okazintaj aranĝoj de IKUE kaj ceteraj E-aranĝoj. Promítání z esperantských akcí (Šváček M., Studený J.)

Marto
– březen
1.3.2017:
16:00
Interbabilado kun rakontado pri vojaĝoj al mondaj kaj enlandaj E-kongresoj.
Beseda s povídáním o cestování na světové a tuzemské esperantské kongresy.

Marto – březen 15.3.2017:  16:00 h. - Jarkunveno de la Esperanto-Klubo de Přerov en la saloneto de la restoracio de Bierfabriko en Přerov.

16:00 Výroční schůze Klubu esperantistů v Přerově v salónku restaurace Pivovaru Zubr v Přerově.

Aprilo – duben 5.4.2017:
16:00
Rememoro pri la 100-a datreveno de la morto de la fondinto de Esperanto Ludoviko Lazaro Zamenhof.
Vzpomínka na 100. výročí úmrtí zakladatele esperanta L. L. Zamenhofa.

Majo květen 2017 3.5.2017:
Interbabilado pri la okazonta IFEF-kongreso en Francio kaj aliaj nunjaraj aranĝoj.
Solvado de kvizoj kaj krucvortenigmoj en Esperanto.
Povídání o nadcházejícím kongresu IFEF ve Francii a jiných letošních akcích.
Vypracování kvízů a křižovek v esperantu.

Junio červen 7.6.2017:
16:00 Interbabilado pri preparoj al feriado kaj libertempado. Adiaŭo kun jarduono.
Povídání o přípravách na prázdniny a dovolenou. Ukončení prvního pololetí.

La planita programo povas esti laŭbezone ŝanĝita.
De la 16-a horo la rakontado ĉiam inkluzivos ankaŭ praktikan lernon de Esperanto.
Do vyprávění od 16.00 hod. bude zahrnutá také praktická výuka esperanta.

 Prezidantoj de la E-Klubo en Přerov


1923 - 1926  Adolf Malík
1927 - 1929  Anna Grauerová
1929 - 1939  Emilie Chmelařová
1945 - 1946  Stanislav Boršek
1947 - 1952  Božena Dýčková, Fervojstacio
1953 - 1954  Alois Mazáč, Bierfabriko
1954 - 1960  Richard Jůrka, Bierfabriko
1956 - 1957  Bohumil Horák, Ma
ŝinfabriko
 

1958 - 1968  Vladimír Vymětal, Maŝinfabriko
1960 - 1962  František Tvrdoň, Bierfabriko
1968 - 1976  Ludvík Chytil, Ma
ŝinfabriko
1976 - 1978  František Adamík
1978 - 1980  Josef Filip
1980 - 1996  Ludvík Chytil
1996 - 1999  Libuše Filipová
1999 -          Antonín Krejčíř

 

 

 

 

 

 

 

1923-2003

 

 

 

 

1923-2008

 

 

 

 

 

1923-2013

 


KONTAKTOJ - SPOJENÍ

Prezidanto:
Antonín Krejčíř, K záložně 472, CZ-751 02 Troubky
 (605 250 006).
Sekretariino: Květoslava Černá, Bohuslava Němce 3, CZ-750 02 Přerov
(604 960 673).

Retpoŝta kontakto: Antonín Krejčíř: tonda.krejcir@seznam.cz