Gratulinda agnosko:
Medalo de J. A. Komenský
Ludvík Chytil
Miloslav Šváček

 

Gratulinda agnosko:
Medalo
de Ĉeĥa Episkopara Konferenco
Miloslav Šváček

5.7.2009

 

1923 - 2013

 Naŭdekjara datreveno de E-Klubo en Přerov

Devadesáté výročí esperantského klubu v Přerově

Kompleta historia priskribo en formato PDF

 

Historio:
Mallonge el historio
Krátce z historie

 

Kroniko de la klubo:
Jaroj 1922-1945
Jaroj 1945-1989
Jaroj 1990-2002
Jaroj 2003-2007

Jaroj 2008-2012

 

Kronika klubu:
Roky 1922-1945
Roky 1945-1989
Roky 1990-2002
Roky 2003-2007

Roky 2008-2012

 

Vizitu TTT-paĝojn:

ČES

ĈEA

Starto

Sekce IKUE

AEH

Junularo

 

Kunvenoj en la unua duonjaro 2018 - Schůzky v prvním pololetí 2018

 

Klubaj kunvenoj okazos kiel kutime ĉiun unuan merkredon en la monato de la 16-a horo (se ne estas anoncita ŝanĝo) en restoracia saloneto de Bierfabriko Zubr en Přerov.

Klubové schůzky jako obvykle se konají každou první středu v měsíci od 16:00 hod. (pokud není oznámená změna) v salónku restaurace Pivovaru v Přerově.

Kunvenoj de la kluba komitato okazadas ĉiun trian merkredon de la monato de la 16-a horo en privata loĝejo de la kluba sekretariino s-ino Květoslava Černá, Bohuslava Němce 3, 750 02 Přerov. La kunvenojn de la komitato povas partopreni ankaŭ ne komitatanoj.

Schůzky klubového výboru se konají každou třetí středu v měsíci od 16:00 hod. v soukromém bytě jednatelky klubu paní Květoslavy Černé, Bohuslava Němce 3, 750 02 Přerov. Výborových schůzek se mohou zůčastnit i nečleni výboru.


Ĉiun unuan merkredon en la monatoj de la januaro ĝis la junio okazos de la 16-a horo ĝis la 19:00 la kluba kunveno en saloneto de la restoracio de Bierfabriko en Přerov.

Každou první středu v měsících od září do prosince bude probíhat od 16:00 do 19:00 hod. klubová schůze v solónku restaurace Pivovaru v Přerově.

 

Klubaj kunvenoj - Klubové schůzky:


De la januaro ĝis la junio 2018 ‒ od ledna do června 2018:

Januaro leden 3.1.2018:
16:00
Amika kunestado en saloneto de Bierfabriko Zubr en Přerov kun rakontoj en Esperanto pri la kristnaskaj travivaĵoj kaj pri la bonvenigo de la Nova Jaro. 
Esperantská beseda o prožití vánoc a vítání nového roku v salónku restaurace Pivovaru Zubr v Přerově.

Februaro únor 7.2.2018:
16:00 Projekciadoj pri la okazintaj klubaj kaj ceteraj E-aranĝoj.
Promítání z klubových a jiných esperantských akcí.

Marto
– březen
7.3.2018:
16:00 Prelego de membrino de Filharmonio de Brno pri Japanio.
Přednáška členky Brněnské filharmonie o Japonsku.

Marto – březen 21.3.2018:  16:00 h. - Jarkunveno de la Esperanto-Klubo de Přerov en la saloneto de la restoracio de Bierfabriko en Přerov.

16:00 Výroční schůze Klubu esperantistů v Přerově v salónku restaurace Pivovaru Zubr v Přerově.

Aprilo – duben 4.4.2018:
16:00
Rememoro pri la 101-a datreveno de la morto de la fondinto de Esperanto Ludoviko Lazaro Zamenhof.
Projekciado pri la vizito de Milano kaj Bergamo en Italio.
Vzpomínka na 101. výročí úmrtí zakladatele esperanta L. L. Zamenhofa.
Promítání z návštěvy Milana a Bergama v Itálii.

Majo květen 2.5.2018:
Interbabilado pri la okazonta IFEF-kongreso en Vroclavo, Pollando kaj ceteraj
E-aranĝoj. Solvado de kvizoj kaj krucvortenigmoj en Esperanto.
Preparo al ekskurso al la banloko Skalka kadre de la 95-a datreveno de E-klubo en Přerov.
Povídání o nadcházejícím kongresu IFEF ve Vratislavi v Polsku a o jiných letošních akcích. Vypracování kvízů a křižovek v esperantu.
Příprava na výlet do lázní Skalka v rámci 95. výročí E-klubu Přerov.

Junio červen 6.6.2018:
16:00 Interbabiladoj pri la IFEF-kongreso en Vroclavo kaj pri la tradicia maja  IKUE-renkontiĝo en Svatý Hostýn. Adiaŭo kun jarduono.
Povídání o kongresu IFEF ve Vratislavi a o tradičním májovém setkání IKUE na Svatém Hostýně. Ukončení prvního pololetí.

La planitaj programoj povas esti laŭbezone ŝanĝitaj.
Plánované programy mohou být dle aktuálních podmínek změněny.

De la 16-a horo povas laŭbezone okazi praktika lerno de Esperanto.
Od 16.00 hod. podle potřeby bude probíhat praktická výuka esperanta.

 

 Prezidantoj de la E-Klubo en Přerov


1923 - 1926  Adolf Malík
1927 - 1929  Anna Grauerová
1929 - 1939  Emilie Chmelařová
1945 - 1946  Stanislav Boršek
1947 - 1952  Božena Dýčková, Fervojstacio
1953 - 1954  Alois Mazáč, Bierfabriko
1954 - 1960  Richard Jůrka, Bierfabriko
1956 - 1957  Bohumil Horák, Ma
ŝinfabriko
 

1958 - 1968  Vladimír Vymětal, Maŝinfabriko
1960 - 1962  František Tvrdoň, Bierfabriko
1968 - 1976  Ludvík Chytil, Ma
ŝinfabriko
1976 - 1978  František Adamík
1978 - 1980  Josef Filip
1980 - 1996  Ludvík Chytil
1996 - 1999  Libuše Filipová
1999 -          Antonín Krejčíř

 

 

 

 

 

 

 

1923 - 2003

 

1923 - 2008

 

1923 - 2013

 

1923 - 2013

 

1923 - 2018

 

 

 


KONTAKTOJ - SPOJENÍ

Prezidanto:
Antonín Krejčíř, K záložně 472, CZ-751 02 Troubky
 (605 250 006).
Sekretariino: Květoslava Černá, Bohuslava Němce 3, CZ-750 02 Přerov
(604 960 673).

Retpoŝta kontakto: Antonín Krejčíř: tonda.krejcir@seznam.cz