KRONIKO DE ESPERANTO EN PŘEROV

Jaroj 1990-2002

 

 
 

 


1990 La velura revolucio de la pasinta jaro tute ŝanĝis politikan situacion. La Fundamenta Organizaĵo denove havas nomon E-Klubo. Niaj anoj partoprenis jarkunvenojn de ĝemelaj rondetoj en Olomouc kaj Prostějov. Novembre kelkaj anoj partoprenis la 6-an Kongreson de ĈEA en Třebíč

1991 La EK devis forlasi klubejon de Maŝinfabriko Spartak pro alta monata luprezo. Ĝi translokiĝis en Fakan Lerninstituton en strato Šířava. Ĝi havas 49 anojn. S-ro Tomíšek partoprenis Jarkonferencon de IFEF en Jugoslavio kaj akiris tie pokalon por venko de la tria loko en kurkonkursoj. S-ro Chytil helpis kaj partoprenis la 43-an IFEF-Kongreson en Olomouc, kie la infana ĥoro riĉigis per kantoj la kongresan programon. S-ro Chytil realigis 18 prelegojn en lernejoj kaj por publiko, kaj ankaŭ dum la festo de la 30-a datreveno de Esperanto en Gliwice prelegis pri Ĉeĥoslovaka Federacia Respubliko. Tri aninoj partoprenis ekskurson en Svisujo, Aŭstrio kaj Luksemburko. Estis publikigitaj 40 inform-artikoloj en uzinaj kaj distriktaj gazetoj. Geedzoj Filip partoprenis Someran Esperanto-Tendaron (LET) en Lančov. Gaste vizitis Přerov esperantistoj el Pollando, Danlando kaj Germanio. Kvar anoj partoprenis jarfinan feston en Ostrava. Jarkunvenon ĉeestis anoj el Ostrava, Prostějov kaj Olomouc.

1992 Je la 1-a de januaro havis la EK 43 anojn. La februaran balon en Česká Třebová ĉeestis kvar klubanoj. En la 12-a Renkonto de Muzik-orkestroj, kiu okazis sub devizo: “Esperanto, Ponto inter la Popoloj” en Toruń (Pollando), gvidata de s-ro Chytil, prezentis sin la orkestro “Lučina” kun la dirigento Jaroslav Odstrčil. Pri la renkonto de la orkestroj aperis artikolo en E-gazeto Heroldo de Esperanto. La anoj partoprenis jarkunvenojn en Olomouc kaj Prostějov. Ĉe kompilo de nova lukontrakto la direktoro de Faklernejo postulis luprezon 20 kronojn por unu horo. Por la kluba kaso tio ne estis akceptebla, pro tio okazis la 8-an de oktobro translokiĝo al Lingva Lernejo de Komerca Akademio. Okaze de 400-a naskiĝdatreveno de J. A. Komenio (25.3. 1592) la EK organizis kune kun Fervojista Sekcio de ĈEA “Printempan Renkonton” en la tagoj de la 3-a ĝis la 5-a de aprilo en Přerov. S-ro Tomíšek ricevis arĝentan pokalon 1992 por akiro de la dua loko de kurkonkurso en Aŭstrio. Estis realigitaj kelkaj prelegoj. Tre interesaj estis prelegoj de s-ro Studený pri lia vizito de Svislando, San Marino, Aŭstrio kaj Liĥtenŝtejno, akompanataj per koloraj lumbildoj. 5

1993 Ĉi-jare EK solenis sian 70-an datrevenon. Tiucele oni dediĉis multe da klopodoj. S-ino Libuše Filipová malfermis la 25-an de oktobro la solenaĵon de la jubileo, dum kiu kantis s-ino Štěpánka Poulová tri kantojn. D-ro Vladimír Mohapl el EK de Olomouc prelegis pri la laboro de “Moraviaj Pioniroj”. S-ro Kvido Janík prelegis pri la 82-a UK en Adelaide (Aŭstralio), kun akompano de videofilmo. Posttagmeze estis informa kunsido de E-kluboj, trarigardo de la urbo Přerov kaj vizito de Muzeo de J. A. Komenio. La prelegoj, kiel ĉiujare, estis faritaj en lernejoj kaj klubejoj. Tradicie oni ĉeestis ekskurson al monto Ĉantorio. 5

Tradicia Pola-Ĉeĥa-Slovaka Renkonto sur Ĉantorio en la jaro 1993

1994 Kelkaj anoj partoprenis kunsidojn de ĝemeligitaj E-kluboj en Olomouc, Prostějov kaj Šumperk Velké Losiny. Kelkaj anoj partoprenis la balon en Česká Třebová. S-ino Filipová partoprenis dutagan Renkonton de Amikoj de la Naturo en Skokovy. Kvar anoj partoprenis E-Renkonton en Opava kaj ekskurson “Post Piedsignoj de Liberigaj Bataloj en Silezio”. Geedzoj Filip vizitis siajn geamikojn en itala urbo Sestri Levante, kaj vizitis ankaŭ Pison, Janovon kaj ĉirkaŭaĵon. Kvar anoj tradicie surgrimpis monton Ĉantorio. La anoj ankaŭ helpis dum kongreso de SAT (Sennacia Asocio Tutmonda) en Strážnice. Geedzoj Filip tie vendis E-librojn. Post la kongreso Přerov gaste vizitis franca familio el Nantes. La membro de la EK iĝis s-ro Miloslav Šváček, kiu ekde la jaro 1990 estas prezidanto de la Katolika Sekcio de ĈEA (Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista). Ekde la jaro 1991 li estas organizanto kaj gvidanto de IKUE-Tendaroj en Sebranice u Litomyšle. Ekde la jaro 1991 li redaktas la gazeton de la IKUE-Sekcio sub titolo “Dio Benu”. Julie s-ro Šváček partoprenis la 10-an Ekumenan E-Kongreson en Gostyń (Pollando). Aŭguste li organizis dusemajnan la 4-an Katolikan E-Tendaron en Sebranice, kiun partoprenis geedzoj Duda kaj familio de Studený. Kvar anoj de EK partoprenis Tritagan Konferencon de ĈEA en Česká Třebová, Renkonton sur Kunětická Hora kaj IFEF-Konferencon en Poděbrady. Ĉi-jare ni adiaŭis la longjaran aninon s-inon Josefa Chytilová.

1995 Je la l-a de januaro havis EK 39 anojn. Sian membrecon nuligis 7 anoj. En marto je invito de la EK alveturis japana esperantistino s-ino Kikusima Kazuko (Krizantemo); ŝi prelegis pri Japanio kaj Mongolio. La 4-an de aprilo oni petpostulis skribe Urban Magistraton pri nomigo aŭ ŝanĝ-nomigo de iu strato je strato Esperanto, aŭ D-ro Zamenhof. Bedaŭrinde sensukcese. Estis ligita kunlaboro inter la pola urbo Knurów kaj Přerov. Estis eldonita Esperanta flageto laŭ propono de s-ro Krejčíř, kiun finance subtenis Ĉeĥamoravia Riparejo de Ĉeĥaj Fervojoj. La Urba Magistrato eldonis publikaĵon pri la urbo Přerov kaj la EK aldonis esperantlingvan tradukaĵon. Ankaŭ estis tradukita informa publikaĵo pri burgo Helfštýn. Sinjoroj Ladislav Částečka kaj Antonín Krejčíř komencis kompiladon de la kroniko de EK en Přerov. S-ro Šváček estis ĉefaranĝanto de la 48-a Kongreso de IKUE en Olomouc, kie li estis elektita kiel unua vicprezidanto de IKUE. Kelkaj anoj ĝin partoprenis kaj helpis kiel ĉiĉeronoj dum trarigardo de la urbaj vidindaĵoj. Aŭguste li organizis kaj gvidis la 5-an IKUE-Tendaron en Sebranice, kiun partoprenis ankaŭ familio de Studený. 5

Surbaze de invito de s-ro Ludvík Chytil (dua de maldekstre) vizitis en la jaro 1996 s-ro Carlos da Silva el Brazilo kun edzino kaj filo urbon Přerov

1996 Geedzoj Filip partoprenis la lingvan seminarion en Přelouč. S-ro Chytil partoprenis jarkunvenojn en Ostrava kaj Prostějov. La familioj de Krejčíř kaj Částečka ĉeestis Skisemajnon en Desná. Aprile estis instalita ekspozicio en Varsovio “De Komenio al Zamenhof”. La materialojn pruntis D-ro Hýbl kaj s-ro Ladislav Fiala prizorgis instalon de la ekspozicio en Varsovio kun helpo de sia edzino s-ino Halina Ziółkowska. Junie ni tradicie renkontis la esperantistojn el Pollando kaj Slovakio sur monto Ĉantorio. En la lasta tago de junio alveturis 35 esperantistoj el pola urbo Gorzów. S-ro Chytil montris al ili turismajn interesaĵojn de Moravio. S-ron Chytil vizitis Carlos da Silva kun familio el Brazilo el urbo Vitório. Ili vizitis muzeon, Bierfabrikon, renkontiĝis kun Urbestro, vizitis Subĉielan Muzeon pri Popola Arkitekturo (skansenon) en Rožnov. Ĉi-jare okazis 8l-a UK en Prago. Du esperantistoj el Přerov (Chytil, Tomíšek) tie organize helpis, partopreninte antaŭ ĝi instrukciajn seminariojn en Nymburk kaj Prago. Dek anoj de EK Přerov partoprenis la kongreson. Dum ĝi s-ro Šváček gvidis IKUE-kunvenon kaj prizorgis por la kongresanoj esperantlingvan Sanktan Meson en preĝejo de Vyšehrad, kiun celebris Episkopo Karlo Otčenášek. Post la fino de la kongreso je invito de s-ro Carlos vizitis s-ro Chytil dum tri monatoj Brazilon. S-ro Urbestro D-ro Petr Dudko ricevis multajn dankleterojn por gvidfolioj pri Přerov. La antaŭlernejo en Troubky havas pere de Esperanto ĝemeligan ligon kun antaŭlernejo en Chatearoux en Francio. Decembre en Vieno en Pola Informcentro estis aranĝita vespero omaĝe al D-ro Zamenhof. Redaktorino de Radio Vieno surbendigis interparolon kun s-ro Tomíšek. Geedzoj Filip instruis Esperanton en penziono “Espero” en Skokovy kaj kun s-ro Tomíšek partoprenis 48-an kongreson de IFEF en Hago. Aŭguste s-ro Šváček organizis kaj gvidis la 6-an IKUE-Tendaron en Sebranice, kiun partoprenis ankaŭ familio de Studený. 5

Renkontiĝo de moraviaj kaj sileziaj esperantistoj en Přerov la 25-an de oktobro 1997 en la jaro de la 85-a datreveno de Dua Moravia Renkontiĝo de Esperantistoj en Přerov okazinta la 27.5.1912. La rememoran renkontiĝon post 85 jaroj aranĝis en Sokol-klubejo E-Kluboj de Přerov, Prostějov kaj Olomouc. Ĉeestis ankaŭ gastoj el Bohemio, Slovakio kaj Pollando. 5

1997 Tiu ĉi jaro ne estis tiel sukcesa kiel la pasinta. Alvenis la tragika tago de la 7-a de julio, kiam distrikton de Přerov trafis inundego. Ĝi superakvis nian klubejon kaj senvalorigis 30 librojn, E-revuojn kaj dokumentojn, ankaŭ kelkajn jarraportojn de la EK. S-roj Krejčíř kaj Zmarzliak perdis siajn domojn. La domoj de s-roj Chytil, Kohoutek kaj s-ino Dzuňová estis superakvitaj ĝis unu metro. Je invito de s-ro Chytil gastigis la EK dum unu monato junulon Caion, filon de s-ro Carlos da Silva el Brazilo. Li estis akceptita de s-ro Urbestro, vizitis  Muzeon de J. A. Komenio,  trarigardis  la urbon, burgon Helfštýn, grotojn en Javoříčko kaj Pragon. Lia vojaĝo, kun akompanano de s-ino Filipová, celis Vienon, por viziti tie la plej grandan E-Muzeon. Redaktorino de la viena Esperanta elsendado surbendigis intervjuon kun li. Estis realigita busa ekskurso en Varsovion al ekspozicio “De Komenio al Zamenhof”, je kiu kunlaboris Muzeo de J. A. Komenio en Přerov kaj nia EK. La ekspozicio estis ankaŭ en Prago. Ĝian inaŭguron partoprenis D-ro Hýbl kaj du anoj de la  EK  (Chytil,  Jemelka).  S-ro  Tomíšek  estis  elektita komitatano dum kongreso de IFEF en Košice. S-ro Filip dum la tria Internacia Kongreso de Esperantistoj Handikapuloj estis elektita komitatano de AEH (Asocio de Esperantistoj Handikapuloj). Julie s-ro Šváček organizis kaj gvidis la 7-an IKUE-Tendaron en Sebranice, kiun partoprenis familio Studený. La jubilean 50-an Kongreson de IKUE en Romo kaj Rimini partoprenis s-roj Šváček, Tomíšek kaj familio de Studený. S-ro Chytil partoprenis Kongreson de la Pola E-Asocio en Gliwice. Dum la jaro okazis 17 prelegoj kaj nia EK gastigis esperantistojn el Pollando, Brazilo, Slovakio, Germanio kaj Kanado. S-ro Miroslav Ludva, nia estinta ano, nun vivanta en Kanado, interese rakontis pri siaj vojaĝoj en Usono kaj Kanado. S-ro Tomíšek gajnis unuan premion inter 40 konkurantoj en konkurso “Kion vi scias pri Esperanto?”

1998 Julie aranĝis kaj gvidis la 8-an IKUE-Tendaron en Sebranice s-ro Šváček, unua vicprezidanto de IKUE kaj prezidanto de Katolika-Sekcio de ĈEA. Li plu daŭrigas redaktadon de gazeto Dio Benu. Aŭguste s-ro Tomíšek partoprenis la 13-an Ekumenan E-Kongreson en Nantes, Francio. Oktobre estis malkovrita la memortabulo sur la lernejo Jan Blahoslav. 5

Renkontiĝo de esperantistoj okaze de malkovro de memorplako sur lernejo de Jan Blahoslav en Přerov oktobre 1998 kun la teksto “Memore al instruistoj Josef Krumpholc kaj Theodor Čejka, fondintoj de Esperantaj movado kaj klubo en Přerov en la jaro 1923, dediĉas esperantistoj". Ĉeestis reprezentantoj de Pola E-Asocio s-roj Stanisław Mandrak kaj Aleksander Zdechlik.

1999 La EK havas 36 anojn, gvidas ĝin sepmembra komitato, kunvenanta laŭbezone. Marte oni rememoris s-ron Josef Krumpholc, direktoron de la Lernejo de Jan Blahoslav. Li mortis la 3.3.1950. En aprilo partoprenis 6 anoj Konferencon de IFEF en Valtice. S-ro Tomíšek partoprenis Kongreson de IFEF en Le Mans (Francio) kaj kunsidon de aŭstriaj esperantistoj en Vieno, okazintan kadre de internacia amikeco (SIA). Li estas partoprenanto de Tutjara Konkurso de la Internacia Ligo de E-Instruistoj (ILEI) en lingvoscio de Esperanto, kie li atingis trian lokon kaj estis la plej bona el Ĉeĥa Respubliko. S-ro Šváček julie aranĝis kaj gvidis la 9-an IKUE-Tendaron en Sebranice, kiun partoprenis ankaŭ familio de Studený. Du anoj partoprenis 90-an datrevenon de fondigo de EK en Prostějov, kie estis malkovrita la memorŝtono. Julie alveturis por semajna ekskurso grupo da esperantistoj el Pollando. Sub gvido de s-ro Chytil ili vizitis interesajn lokojn de nia regiono: Olomouc, Helfštýn, grotojn en Javoříčko, Kroměříž, Přerov kaj Vienon. S-ro Chytil partoprenis la 84-an UK-on en Berlino. La l4-an Ekumenan E-Kongreson en Gliwice partoprenis aŭguste s-roj Šváček, Tomíšek, Chytil kaj familio Studený. S-ro Šváček estis tie reelektita unua vicprezidanto de IKUE. Kunvenon de ĈEA en Tábor partoprenis s-roj Chytil kaj Tomíšek. Estis eldonita tre sukcesa informa faldfolio pri Esperanto. Dum la jaro efektiviĝis 12 prelegoj pri la temoj: Brazilo, Norvegio, UK-oj en Montpeliero kaj Berlino. Tre bone funkcias ĈEA-sekcioj katolika sub gvido de s-ro Šváček kaj fervojista sub gvido de s-ro Tomíšek, membroj de EK. Pri la informa murŝranketo tre bone zorgas geedzoj Krejčíř kaj s-ro Částečka. Ankaŭ bone aktivas sekretariino de EK s-ino Vondráková. 5

2000 La EK havas 35 anojn. La prezidanto estas s-ro Antonín Krejčíř. Li ellaboris proponon por eldono de kalendaro por la jaro 2001. Li kunlaboras kun Baza Lernejo en Troubky, kiu aliĝis al proklamo “Rajtoj de la Infanoj en la Mondo”. La proklamon ili forsendis al Chateauroux (Francio). Al viktimoj de naturkatastrofoj en Venezuelo ili sendis kompatan leteron. De tie ili ricevis dankeman respondon. S-ro Šváček julie aranĝis kaj gvidis jubilean 10-an IKUE-Tendaron en Sebranice, kiun partoprenis denove familio de Studený. Li ankaŭ bone preparis perbusan vojaĝon al Italio kaj Vatikano, por kadre de la 53-a IKUE-Kongreso en Rimini soleni Milenion 2000. La kongreson partoprenis ankaŭ s-roj Chytil, Tomíšek kaj Studený. La prezidanto de la Fervojista Sekcio s-ro Tomíšek partoprenis kunsidon de IFEF en Mandrier (Francio) kaj en Budapeŝto (Hungario). Li interese prelegis pri “Akva Kuracisto” Vincent Priessnitz kaj pri la motora trajno Interpici, produktita en Studénka. S-ro Filip kunredaktoras monatgazeton Informilo kun literatura aldono Antaŭen (Asocio de Esperantistoj Handikapuloj). La geedzoj Filip instruis dum E-Seminario en Skokovy. Dum ekskurso al Bruselo ili vizitis sidejon de Eŭropa Unio. S-ino Filipová partoprenis 36-an Baltan Renkonton en Talino. Estis faritaj 9 prelegoj. S-ro Chytil partoprenis renkontiĝon sub titolo “Adonido Printempa” en Ratíškovice kaj la Kongreson de IFEF en Budapeŝto kun s-ro Částečka. S-ro Chytil partoprenis kun polaj esperantistoj la viziton de Belgio kaj Luksemburgo. En sidejo de EU en Bruselo li partoprenis preskaŭ unuhoran diskuton. Niajn vicojn forlasis longjara ano de la EK s-ro Vladimír Chmelík.

2001 La jaro 2001 estis proklamita de Eŭropa Unio kaj de Konsilantaro de Eŭropo kiel “Eŭropa Jaro de la Lingvoj”. Januare estis malfermita ekspozicio de Esperanto kadre de Neprofitemaj Organizoj en kinejo Hvězda (Stelo) dum ĉeesto de senatanino s-ino Jitka Seitlová. Entombigon de s-ino Stanislava Chrdlová (reprezentantino de UEA por ĈR) partoprenis 4 anoj de EK Přerov. S-ro Šváček kaj geedzoj Filip partoprenis feston de la 90-jubileo de E-movado en Olomouc, okazinta en la salono de Urbo-domo. Prezidanto de la Katolika Sekcio s-ro Šváček aranĝis julie busvojaĝon al la 15-a Ekumena E-Kongreso en Zagrebo (Kroatio). Krom li la kongreson partoprenis ankaŭ s-ro Tomíšek. La 86-an UK-on en Zagrebo partoprenis s-ro Tomíšek kaj geedzoj Filip. S-ro Šváček aŭguste aranĝis kaj gvidis la 11-an IKUE-Tendaron en Sebranice, kiun denove partoprenis familio de Studený. S-ro Krejčíř prezentis kalendaron por la jaro 2002 kun aranĝo de emblemo por la Internacia Kongreso de Handikapitaj Esperantistoj en Janské Lázně. La aŭtunan aktivadon oni malfermis en la nova klubejo sur placo de Žerotín n-ro 20. 5

2002 Fine de la jaro 2002 la klubo havis 34 membrojn. Tre aktivaj estas du sekcioj de ĈEA, nome la Katolika Sekcio sub gvido de s-ro Miloslav Šváček kaj la IFEF-Sekcio sub gvido de s-ro Jindřich Tomíšek. Ili ambaŭ estas membroj de la klubo. Februare la 1.2.2002 estis instalita ekspozicio en Informa Centrejo sub nomo “Neprofitemaj Organizoj sin Prezentas”, kiu daŭris dum la tuta monato februaro. La 6-an de marto okazis jarkunveno de la klubo. S-ro Tomíšek realigis monkolekton cele al planto de tilio kaj memorŝtono en urbo Malbork en Pollando. Aprile s-ro Tomíšek organizis konferencon de IFEF en Česká Lípa, kie ankaŭ estis realigita monkolekto por la tilio kaj memorŝtono. Al monkolekto kontribuis ankaŭ esperantistoj el Prostějov. Maje s-ro Chytil partoprenis renkonton ĉe memorŝtono en Parko Smetana de Olomouc.  Antaŭ tiu ĉi renkonto kune kun esperantistoj el Ostrava oni vizitis Ĉeĥan Radiostacion en Olomouc kadre de malfermitaj pordoj. S-ro Chytil ĉeestis kunvenon de Neprofitemaj Organizoj en Olomouc sub nomo “Volonteco”. Junie la kongreson en bulgara Plovdiv ĉeestis s-ro Tomíšek kaj anstataŭ malsana s-ro Chytil la kongreson partoprenis lia amiko Aleksander Zdechlik el Pollando. Julie en urbo Kroměříž sub gvido de s-ro Šváček okazis tre sukcesa 55-a Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, kiun aktive partoprenis anoj de EK Přerov (s-ro Chytil, Tomíšek, Filip kaj tuta familio de Studený). La septembran Konferencon de IFEF, kiun organizis s-ro Tomíšek, ankaŭ partoprenis s-ro Chytil. La solenan malkovron de la memorŝtono kaj planton de la tilio en Malbork partoprenis s-ro Jindřich Tomíšek. Oktobre la reprezentantoj de la klubo renkontiĝis kun s-ro Jindřich Valouch, Urbestro de Přerov; kun li estis pritraktita festo de la 80-jara datreveno de Esperanto en Přerov kaj eldono de Esperantaj bruŝuroj al tiu ĉi datreveno. Dum la jaro realiĝis kvin prelegoj por lernantoj kaj la publiko. Decembre s-ro Šváček reprezentis la klubon dum la Kongreso de ĈEA en Prago.

5

al la jaroj 1922-1945
al la jaroj 1945-1989
al la jaroj 2003-2007
 

Domů!