KRONIKA ESPERANTA V PŘEROVĚ

Roky 2003-2007

 

 
 

 


2003 V roce 2003 má Esperantský klub v Přerově 33 členů, z toho 23 osob jsou členi Českého esperantského svazu. První letošní klubovní schůzka byla zahájena 8. ledna, při níž bylo vzponenuto výročí narození Theodora Čejky (nar. 10.1.1887). V únoru byla klubovní činnost prezentována informačním panelem v rámci výstavy neziskových organizací v Přerově. Rovněž byly realizovány dvě přednášky o esperantu a to pro občany v Horní Moštěnici a v učilišti na Šířavě. Pan Miloslav Šváček se zúčastnil ekumenického esperantského semináře ve Štrasburku.Na březnové schůzce bylo vzpomenuto výročí úmrtí Josefa Krumpholce (zemř. 3.3.1950). Dne 24. května se uskutečnila oslava 80. výročí Esperantského klubu v Přerově v sále restaurace Pegas za účasti 68 osob (viz foto na druhé stránce obálky). Přítomni byli zástupci 12 esperantských kroužků a klubů z ČR a také čtyři hosté z Polska včele s předsedou Polského esperantského svazu panem Stanisławem Mandrakem. Za Český esperantský svaz se oslavy zúčastnila předsedkyně paní Věra Podhradská. U příležitosti tohoto výročí byla vydána brožurka v českém i esperantském znění. V červenci uspořádal člen klubu a předseda Katolické sekce ČES pan Miloslav Šváček již 12. katol. esperantský tábor v Sebranicích, kterého se zúčastnila také rodina pana Jiřího Studeného. Koncem srpna a začátkem září byli Miloslav Šváček, Jaroslav Chodníček a rodina Studených účastníky ekumenického kongresu esperantistů v Rimini v Itálii, kde byl zvolen za předsedu Mezinárodního svazu katolických esperantistů (IKUE) s celo-světovou působností člen našeho klubu pan Miloslav Šváček. V říjnu pan Jindřich Tomíšek organizoval konferenci železničářské sekce ČES (IFEF). Třídenní říjnové konference v Litomyšli se zúčastnil pan Ludvík Chytil a Miloslav Šváček. Pan Chytil zastupoval klub na setkání esperantistů ve Valticích. Na schůzce dne 26.11. bylo vzpomenuto výročí úmrtí Theodora Čejky (zemř. 26.11.1957). Poslední schůzka s předvánočním programem proběhla 17. prosince. 5

Účastníci osmdesátého výročí esperantského klubu v Přerově 24.5.2003

2004 V tomto roce se klubové schůzky konaly každou druhou středu kromě prázdnin v klubovně na Žerotínovém náměstí. Klub má 29 členů, z toho 21 osob je členy ČES. V únoru se klub opět zúčastnil výstavy neziskových organizací na dvou panelech v kině Hvězda. 23. února se uskutečnilo výroční setkání klubu v sálu restaurace Pegas v Přerově za účasti hostů z jiných esperantských kroužků a klubů. Pan Chytil provedl šest přednášek pro veřejnost a školy na téma “Cestování s esperantem”. Zúčastnil se také výročních schůzek v Prostějově a Olomouci. V dubnu byl pozván ke starostovi města panu Jindřichu Valouchovi k pohovoru o překladech informačních materiálů o Přerovu a okolí. Na pouti evropských národů v květnu, které se zúčastnila také mezinárodní skupina esperantistů, byl přítomen Miloslav Šváček a manželé Dudovi. Pan Chytil byl účastníkem kongresu SAT (Sennacia Asocio Tutmonda) a ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) v Bratislavě. V říjnu pan Chytil obdržel za svou více než padesátiletou činnost v esperantském hnutí cenu města Přerova Medaili Jana Amose Komenského. Konference Českého esperantského svazu v sále restaurace Smetanových sadů v Olomouci se zúčastnili Ludvík Chytil, Květoslava Černá a Miloslav Šváček. Kongresu Mezinárodního svazu katolických esperantistů (IKUE) v Kretinze v Litvě Miloslav Šváček, Jaroslav Chodníček a rodina Jiřího Studeného. Pan Miloslav Šváček organizoval a vedl v srpnu 13. tábor katolických esperantistů v Sebranicích u Litomyšle. 5

Výroční zasedání v restauraci Pegas v Přerově 22.2.2006

2005 Klub má 28 členů, z toho 20 je členy Českého esperantského svazu. Na lednové schůzce bylo vzpomenuto narození Theodora Čejky (10.1.1878). V únoru se Miloslav Šváček opět zúčastnil ekumenického setkání esperantistů ve Štrasburku, kde v Evropském parlamentu proběhlo velmi hodnotné setkání s německým poslancem Dr. A. Schwabem a polskou poslankyní esperantistkou Małgorzatou Handzlikovou. Výroční členská schůze se uskutečnila 23. března za přítomnosti členů klubu a hostů z okolních esperantských klubů v sále restaurace Pegas v Přerově. V březnu se pan Jindřich Tomíšek zúčastnil v Poznani ustavující konference polských esperantistů železničářů. V dubnu se v Přerově konalo jarní setkání české železničářské sekce IFEF s účastí zahraničních hostů. Pan Jindřich Tomíšek byl také účastníkem na kongresu esperantistů k 100. výročí prvního celosvětového kongresu v Boulogne-sur-Mer a 57. kongresu esperantistů železničářů (IFEF) v rumunském Brašově a také setkání železničářských esperantistů v Maďarsku. 17. ekumenického kongresu v Piliscsabě v Maďarsku se v červenci zúčastnili Miloslav Šváček, Jaroslav Chodníček a rodina Jiřího Studeného. Na 90. celosvětovém kongresu esperantistů ve Vilniusu v Litvě klub zastupoval pan Ludvík Chytil. Pan Miloslav Šváček byl organizátorem a vedoucím 14. tábora katolických esperantistů v Sebranicích u Litomyšle, konaného v srpnu; byla přítomna také rodina Jiřího Studeného. Sjezdu Českého esperantského svazu ve Vyškově ve dnech 21-23.10. se zúčastnili: Ludvík Chytil, Jiřina Vondráková, Květoslava Černá a Miloslav Šváček. Panu Ludvíku Chytilovi a Miloslavu Šváčkovi bylo na sjezdu uděleno čestné členství svazu za dlouholetou činnost ve prospěch esperantského hnutí. Setkání uživatelů a praktikantů esperanta GRUPE-9 v polských Gliwicích v listopadu byli přítomni pan Ludvík Chytil a Miloslav Šváček. 15.12. byl uspořádán vzpomínkový večer k výročí narození tvůrce esperanta L. L. Zamenhofa. Také byl minutou ticha uctěn pan Drahomír Kočvara, který v období vojenské služby vyučoval esperanto v Přerově. Následovalo předvánoční posezení při zpěvu vánočních koled v esperantu. 5

Setkání esperantistů v Tovačově 30.9.2006. Vlajku nese předseda Antonín Krejčíř

2006 V tomto roce má klub 25 členů, z nichž je 19 členy ČES. V únoru se zástupci klubu zúčastnili akcí pořádaných kluby v Olomouci a Prostějově. Výroční členská schůze se konala 22. března za účasti 30 osob vč. hostů esper. klubů z Brna, Olomouce a Prostějova, opět v sále restaurace Pegas v Přerově. V dubnu se manž. Filipovi zúčastnili tradičního setkání ve Skokovech, které pořádal Svaz zdravotně postižených esperantistů. V dubnu byl pan Jindřich Tomíšek na 58. sjezdu esperantistů železničářů (IFEF) v Šanghaji v Číně, kde byl zvolen předsedou výboru 2006-2009. Vzpomínkového setkání na české významné esperantisty Jana Filipa a jeho bratra Karla, autory esperantských slovníků, které uspořádala Katolická sekce ČES v květnu, se zúčastnili Miloslav Šváček a Jaroslav Chodníček. Hlavními organizátory 59. kongresu Mezinárodního svazu katolických esperantistů (IKUE), který se konal v červenci na Velehradě, byli Miloslav Šváček a Jaroslav Chodníček. Účastníky byli také Jindřich Tomíšek, Ludvík Chytil a celá rodina Jiřího Studeného. V prázdninových měsících se zúčastnili 54. letního esperant. tábora (SET) v Lančově manž. Filipovi, kde vedli kurzy esperanta. Na konferenci Českého esper. svazu v Českých Budějovicích v září reprezentovali klub Ludvík Chytil a Miloslav Šváček. 30.9. uspořádal klub setkání esperantistů v Tovačově, kterého se zúčastnili také esperantisté z Prostějova a Brna. 18. kongresu polských esperantistů železničářů v Siedlci a říjnové akce esperantistů v rakouském Linzi byl přítomen Jindřich Tomíšek. Listopadového setkání esperantistů v polských Gliwicích se zúčastnil Miloslav Šváček. Na překladu knihy Český lékař v srdci Afriky, kterou vydala Katolická sekce ČES, se do značné míry podílel Miloslav Šváček a také Jindřich Tomíšek. V prosinci bylo opět uspořádáno předvánoční posezení za zpěvu vánočních koled v esperantu. Obdobného setkání se také zúčastnilo několik členů klubu v Olomouci. 5

Účastníci tovačovského setkání na zámku v Tovačově 30.9.2006

2007 Klub má 23 členů, z toho je 18 osob členy ČES. Během roku se pravidelně konaly každou první středu klubové schůzky (kromě prázdninových měsíců) a každý třetí týden zasedání výboru klubu. Výroční členské schůze v sále restaurace Pegas v Přerově kromě členů klubu byli přítomni jako hosté zástupci klubů z Prostějova, Olomouce a Brna. Za Český esperant. svaz paní Věra Podhradská. Tradičního setkání ve Skokovech se zúčastnili manž. Filipovi a paní Anna Dzuňová.  Dne 19.3. natočila

Výroční zasedání v restauraci Pegas v Přerově 28.3.2007

Kabelová televize Přerov s panem Chytilem, paní Dzuňovou a Černou relaci o esperantu a historii esperantského hnutí v Přerově. Ještě téhož dne byla vysílána na KB Přerov, ale i v rámci Regionálního zpravodajství na ČT1. 4. dubna byla uspořádána beseda k výročí úmrtí tvůrce esperanta L. L. Zamenhofa. Na květnovém setkání esperantistů v Dubu nad Mor. byli Miloslav Šváček, Jaroslav Chodníček a rodina Jiřího Studeného. 18. ekumenického kongresu v polském Pelplinu se v červenci zúčastnili  Miloslav Šváček,  Jaroslav  Chodníček a rodina Jiřího Studeného.  Pan  Miloslav Šváček byl

Posilnění u cíle Mamutí stezky na Čekyňském kopci u Přerova 13.10.2007

opět zvolen na čtyřleté volební období předsedou Mezinárodního svazu katolických esperantistů (IKUE) se sídlem v Římě. 5. září se uskutečnila klubová vzpomínka k vzniku esperanta. Zářijové konference Českého esperant. svazu v Poličce byli účastni paní Květoslava Černá, Anna Dzuňová a Miloslav Šváček. 13. října byla realizována velmi úspěšná akce Setkání esperantistů na “Mamutí stezce” v Přerově-Předmostí. Zúčastnili se také esperantisté z Olomouce, Svitav a Brna. Za Český esperantský svaz byla přítomná paní Věra Podhradská. Na esperantském zpracování a vydání propagačních materiálů o Přerově a jeho okolí se velkou měrou podíleli Václav Nosek, Miloslav Šváček, Květoslava Černá a Antonín Krejčíř. Materiály byly zaslány mimo jiné výboru Českého espe-

Zhodnocení po návratu z mamutí stezky: A. Dzuňová, K. Černá, V. Podhradská

rantského svazu, esperant. klubům v ČR, kores-pondentům do ciziny a předány na Magistrát města Přerova, také do redakce Kabelové televize Přerov. Klub navázal přátelské styky s esperant-ským klubem v Helsinkách ve Finsku. Na listo-padovém setkání esperantistů v polských Gliwicích byl opět Miloslav Šváček. Programem prosincové klubovní schůzky 5.12. byly především přípravy na oslavu 85. výročí založení Esperantského klubu v Přerově v roce 2008 a na Sjezd Českého esperantského svazu, který se bude konat v roce 2008 v Přerově. 12. prosince proběhlo předvá-noční setkání v klubovně na Žerotínovém náměstí za zpěvu vánočních koled v esperantu. Předseda klubu pan Antonín Krejčíř poděkoval všem, kteří se v tomto roce aktivně podíleli na činnosti klubu a jeho reprezentaci na různých akcích u nás i v zahraničí. 18. prosince se několik členů klubu zúčastnilo předvánočního setkání v esper. klubu v Olomouci.
Miloslav Šváček, nynější předseda IKUE, při rozhovoru s papežem Janem Pavlem II. na audienci ve Vatikánu v roce 1997. Vpravo od něj bývalí předsedové IKUE Dr. Antonio De Salvo a kněz Duilio Magnani.

5

k rokům 1922-1945
k rokům 1945-1989
k rokům 1990-2002
 

Domů!