KRONIKA ESPERANTA V PŘEROVĚ

Roky 2008-2012

 

 
 

 

 2008

Během roku se pravidelně konaly členské klubové schůzky každou první středu v měsíci, kromě měsíců prázdninových, a každý třetí týden schůzky výboru klubu. Tyto schůzky se konaly v klubovně na Žerotínovém náměstí č. 20 v Přerově až do 30.10., kdy musel klub klubovnu opustit z nařízení městského magistrátu z důvodů organizačních změn.
♦23.2-1.3. Účast Jindřicha Tomíška na 49. mezinárod. železničářském lyžařském týdnu IFES (Internacia Fejvojista E-Semajno) v rumunském Brašově v pohoří Postavarul.
♦9.4. Výroční členská schůze v restauraci Pegas v Přerově za účasti esperantistů z Brna, Olomouce, Prostějova, Vyškova a Hranic. Byl navázán písemný kontakt s městem Helsinki ve Finsku, kam byl odeslán balík s propagačními materiály Přerova a blahopřejný dopis k 100. výročí založení esperanta v Helsinkách.
♦10.4.-20.4. Účast členů na mezinárodním jarním semináři ve Skokovech v České ráji. Ve třetím dubnovém víkendu účast členů na putování za hlaváčkem jarním, chráněnou jarní květinou v Ratíškovicích.
♦9.-11.5 Účast Jiřího a Pavly Studených, Jaroslava Chodníčka a Miloslava Šváčka na víkendovém setkání na poutním místě ve Vranově u Brna, kterou pořádala Katolická sekce ČES.
♦17.5. Účast členů klubu na setkání u Esperantského stromu ve Velkých Losinách.
♦17.-24.5. Člen našeho klubu, předseda Mezinárodní jednoty katolických esperantistů (IKUE) a předs. Katolické sekce ČES Miloslav Šváček navštívil Německo, kde se zúčastnil slavnostního předání federálního kříže P. Bernhardu Eichkornovi v městě Villingenu, který mu udělil za zásluhy na poli esperanta spolkový prezident Horst Köhler.
♦17.-24.5. 60. kongresu IFEF v Poznani v Polsku se kromě Jindřicha Tomíška zúčastnili další členové klubu, kteří jsou členy IFEF.
♦28.5. Slavnosti u pomníku porozumění v Guntramovicích s účastí na položení esperantské dlaždice žulové cesty se s esperantisty z Olomouce a Prostějova zúčastnila skupinka esperantistů z Přerova pod vedením předsedy klubu Antonína Krejčíře.

Zástupci E-klubů Přerov a Olomouc v Guntramovicích u památníku “Cesta česko-německého porozumění” 28.5.2008

♦3.-9.6. Mezinárodního ekumenického sympozia v bulharském městě Karlovo se zúčastnil Miloslav Šváček.
♦30.8.-6.9. Účast předs. IKUE Miloslava Šváčka na 61. kongresu IKUE v italském městě Rimini.
♦3.-5.10. 12. sjezd ČES v sále elektrárny Přerov s oslavou 85. výročí založení Klubu esperantistů v Přerově. Přítomen byl primátor města Ing. Jiří Lajtoch, který převzal záštitu nad sjezdem a část svého projevu přednesl v esperantu. V pátek večer přednesl zajímavou přednášku ředitel Komenského muzea v Přerově PhDr. František Hýbl. Čestné členství ČES uděleno na 12. sjezdu ČES v Přerově Jindřichu Tomíškovi za dlouholetou činnost ve prospěch esperantského hnutí a propagaci esperanta.
♦27.10. Udělil primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch Miloslavu Šváčkovi medaili J. A. Komenského za rozvoj esperanta.

Primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch předává medaili J. A. Komenského Miloslavu Šváčkovi v předvečer státního svátku 27. října 2008

♦7.-9.11. Účast Miloslava Šváčka na setkání GRUPE-12 (Glivicea renkontiĝo de uzantoj kaj praktikantoj de Esperanto) v Gliwicích v Polsku.
♦11.-12.11 Návštěva M. Šváčka ve Wrocławi v Polsku za účelem přípravy ekumenického E-kongresu a návštěvy místního E-klubu.
♦28.-30.11. Účast Jindřicha Tomíška a dalších členů klubu na výroční konferenci české sekce IFEF v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

Předvánoční klubové setkání 10. prosince 2008

♦17.12. Tradiční předvánoční setkání členů klubu i jejich rodinných příslušníků se vzpomínkou na tvůrce esperanta D-ra L. L. Zamenhofa a zpěvem esperantských vánočních koled se konalo v klubovně Severomoravské energetiky v Přerově. 5

 2009

V tomto roce se konaly pravidelné klubové schůzky vždy první středu v měsíci v klubovně Severomoravské energetiky v Přerově.
4.2. Beseda o kongresech IKUE v Rimini, Itálie (M. Šváček), IFEF v Poznani v Polsku (J. Tomíšek). 4.3. Přednáška p. Jemelky o pruskorakouské válce.
18.3. Proběhla výroční členská schůze v restauraci Pegas v Přerově za účasti hostů z esperantských klubů v Olomouci, Prostějově, Hranic a Kroměříže. Účastnilo se 22 osob. Za sekretariát městského magistrátu se zúčastnila Ing. Daniela Novotná.Výroční klubová schůze 18.3.2009 v restauraci Pegas v Přerově. Přítomní hosté z esperantských klubů Olomouc, Prostějov a Hranice

♦1.4. Beseda o esperantském semináři ve Skokovech a o zajímavostech Českého ráje (Libuše Filipová).
♦22.-24.5. Víkendového setkání Katolické sekce ČES u příležitosti 100. výročí kanonizace sv. Klementa Maria Hofbauera ve Znojmě a Tasovicích, se zúčastnili členové přerovského E-klubu: Miloslav Šváček, rodina Jiřího Studeného, Jaroslav Chodníček, Antonína Černá, František Jemelka a manž. Josef a Libuše Filipovi.
♦13.6. Zorganizoval klub akci “Putování po stopách krále Ječmínka” a návštěvu zámku v Chropyni.
♦5.7. Medalii za dlouholeté budování mostů mezi národy prostřednictvím esperanta udělila slavnostně Česká biskupská konference na Velehradě Miloslavu Šváčkovi.

♦13.7. Mladé rodině v Hustopečích nad Bečvou, postižené náhlou povodní, byla předána finanční pomoc se sbírky realizované mezi členy našeho a jiných EK a přispěvek pracovnic firmy Gambro. Kromě finanční hotovosti byly předány i potraviny a hračky pro děti s dalšími potřebnými věcmi. Druhá část výpomoci bude následovat před vánocemi.
♦2.9. Přednáška J. Tomíška o kongresu IFEF v Itálii a Miloslava Šváčka o ekumenickém kongresu esperantistů ve Wrocławi.
♦9.-11.10. Účast členů klubu na Konferenci Českého esperantského svazu, která se konala v Muzeu esperanta ve Svitavách. Na muzejní esperantské výstavě se vystavenými materiály podílel také přerovský klub.
♦2.12. Přednáška předsedy klubu A. Krejčíře k 150. výročí narození tvůrce esperanta L. L. Zamenhofa.
♦16.12. Předvánoční setkání i s rodinnými příslušníky v klubovně SME Přerov se zpěvem písní a esperantských vánočních koled za hudebního doprovodu Václava Noska (akordeon) a Jana Dudy (housle). Zúčastnilo se 20 osob vč. hostů z EK Olomouc a Prostějov. Počínaje rokem 2009 dostávají děti a vnoučata členů klubu drobné vánoční dárky.
5

 2010

V tomto roce pokračovaly pravidelné schůzky členů esperantského klubu v klubovně Severomoravské energetiky v Přerově a to v prvních středách v měsících (kromě prázdninových měsíců). Rovněž probíhaly pravidelné výborové schůzky každou třetí středu v měsíci.
♦17.3. Tradiční výroční členská schůze Klubu esperantistů v Přerově se opět konala v restauraci Pegas za přítomností hostů z esperant. klubů Olomouc, Prostějov a Hranice. Přítomen byl také zasloužilý dlouholetý bývalý předseda klubu sam. Ludvík Chytil.

Výroční klubová schůze 17.3.2010 v restauraci Pegas v Přerově. Přítomní hosté z espe- rantských klubů Olomouc, Prostějov, Hranice a Česká Třebová

♦7.4. Zajímavou přednášku z říše ptactva přednesl přítomným členům klubu syn pana Ludvíka Chytila RNDr. Josef Chytil, činovník Ornitologické stanice Komenského muzea v Přerově. Původně půlhodinová přednáška pro veliký zájem posluchačů se protáhla na dvě a půl hodiny.
♦30. Jazykového semináře ve Skokovách v dubnu se zúčastnila Libuše Filipová, které tam byl udělen Památný list za 29 účastí na této tradiční akci.
♦5.5. Se uskutečnila zajímavá přednáška pana Jemelky z historie bojů nejen u Tovačova v roce 1866.
♦7.-9.5. Setkání, které uspořádala Katolická sekce ČES v Žirovnici, se zúčastnili tito členové klubu: František Jemelka s manželkou, rodina Jiřího a Pavly Studených, Jaroslav Chodníček s manželkou, Libuše Filipová a Miloslav Šváček.
♦27.6-3.7. 63. kongresu IKUE, který se odbýval po sto letech opět v Paříži, kdy tam byl založen, se zúčastnil Miloslav Šváček, předseda IKUE a Katolické sekce ČES.
♦12.7. Esperantista Václav Nosek z Kojetína uspořádal vzpomínkové setkání u hrobu samideána Ing. Jozefa Nováka v Čelčicích, aktivního člena esperant. klubu v Olomouci, který tragicky zahynul následkem kolize při přecházení vozovky v Olomouci-Černovíru. 31.8.2009. Po vzpomínkovém aktu následoval koncertní program v sousedních lázních Skalka za hudebního doprovodu kvarteta: Jan Duda (housle), Václav Nosek (akordeon), Milan Kaděra (trumpeta) a Josef Kuchař (akordeon). ♦30.8. Esperantské kluby Přerov, Olomouc a Prostějov uspořádaly pod vedením Václava Noska druhé vzpomínkové setkání s hojnou účastí svých členů u hrobu samideána Ing. Jozefa Nováka v Čelčicích, a následně návštěvu s hudebním programem v sousedních lázních Skalka za hudebního doprovodu výše uvedeného hudebního kvarteta: Jan Duda, Václav Nosek, Milan Kaděra a Josef Kuchař.

Setkání esperantistů z esperantských klubů Přerov, Olomouc a Prostějov. Skalka 30.8.2010

♦15.12. Tradiční předvánoční přátelské setkání členů esperantského klubu v Přerově a hostů z esperantských klubů v Olomouci a Prostějově se opět po roce uskutečnilo v klubovně Severomoravské energetiky v Přerově. Na setkání bylo uděleno čestné členství klubu ing. Jaroslavu Černému, Emilu Kohoutkovi a Václavu Noskovi. Dobrou náladu za hudebního doprovodu sam. Vác-lava Noska a Jana Dudy vytvořil zpěv národních písní a vánočních koled v esperantu. 5

Předvánoční klubové setkání 15. prosince 2010

 2011

Také v tomto roce se konaly pravidelné schůzky členů klubu v klubovně Severomoravské energetiky v Přerově v prvních středách v měsících (kromě prázdninových měsíců). Rovněž probíhaly pravidelné výborové schůzky každou třetí středu v měsíci.
♦2.2. Konala se návštěva u pana Františka Daňka v jeho harmonikovém království v Kojetíně za účasti hudebníků − esperantistů Václava Noska a Jana Dudy.
♦V únoru k stoletému výročí založení esperantského klubu v Olomouci se výstavy ve Vědecké klubovně zúčastnili Ladislav Částečka a Václav Nosek.
♦2.3. Členové esperant. klubu v Přerově a zástupce esperant. klubu v Olomouci navštívili čestného předsedu klubu sam. Ludvíka Chytila v domově seniorů v Přerově.
♦2.-6.3. Mezinárodní ekumenické akce Biblických dnů v německém městě Werlu se zúčastnili sam. Miloslav Šváček a Jaroslav Chodníček.
♦7.-8.3 Jarní schůze výboru IFEF v Paříži se zúčastnil sam. Jindřich Tomíšek.
♦10.3. Soutěže dětské kresby se na výzvu z Francie zúčastnily děti ze školky v Bochoři, děti ze školy v Přerově a Klára Matějíčková, dcera členky klubu.
♦11.-16.4. Tradičního již 32. jazykového semináře ve Skokovách se zúčastnila Libuše Filipová.
♦16.3. Tradiční výroční schůze klubu esperantistů v Přerově se opět konala v restauraci Pegas. Přítomní byli zástupci esperantských klubů v Olomouci, Prostějově a Hranicích.
♦7.-14.5. Proběhl 63. kongres IFEF (Internacia Fervojista Esperantista Federacio) v hotelu Babylon v Liberci. Kongresu se zúčastnili tito členové esperantského klubu v Přerově, kteří jsou členy IFEF: Jindřich Tomíšek, předseda Českého železničářského esperantského svazu − zemské asociace IFEF, Libuše Filipová, Ladislav Částečka.
♦14.5. Setkání esperantistů v Hanušovicích se zúčastnili také členové esp. klubu Přerov (Anna Dzuňová).
♦21.5. Na oslavách 110. výročí založení esperantského klubu v Brně reprezentovala esperantský klub v Přerově jednatelka sam. Květoslava Černá, Anna Dzuňová, Libuše Filipová a Alžběta Matějíčková.
♦23.5. Zemřel ve věku 81 let dlouholetý člen od r. 1953 a předseda esperantského klubu v Přerově sam. Ludvík Chytil. Byl také členem IFEF a IKUE. V roce 2004 převzal z rukou starosty města pamětní medaili J. A. Komenského. Na smutečním obřadu 31.5., kterého se zúčastnili esperantisté i z Polska, přednesl smuteční proslov jménem Českého esperantského svazu a IKUE sam. Miloslav Šváček.
♦27.-29.5. Setkání, které uspořádala Slovenská sekce IKUE v Nitře, se zúčastnil Miloslav Šváček, manž. Jaroslav a Jana Chodníčkovi, manž. Jiří a Pavla Studení s dcerou Janou a manž. Jemelkovi.
♦11.6. Stého výročí založení esperant. klubu v Olomouci se zúčastnila také skupina z našeho klubu v Přerově (Dzuňová, Filip, Filipová, Matějíčková, Nosek, Šváček).

Vzpomínkové setkání esperantistů u hrobu sam. Ing. Jozefa Nováka v Čelčicích 18.6.2011

♦18.6. se uskutečnil esperantský výlet do lázní Skalka se vzpomínkou na zemřelého člena EK Olomouc Ing. Jozefa Nováka, pochovaného na hřbitově v blízkých Čelčicích. V sále restaurace lázní Skalka pak pokračoval program za hudebního doprovodu sam. Václava Noska a jeho kolegy Milana Kaděry. Za EK Přerov se zúčastnili: manž. Filipovi, manž. Krejčířovi, rod. Studených, V. Nosek a M. Šváček.

Setkání esperantistů z esperantských klubů Přerov, Olomouc a Prostějov. Skalka 18.6.2011

♦10.-16.7. Mezinárodního kongresu zrakově postižených esperantistů v Olomouci se zúčastnili Anna Dzuňová, Alžběta Matějíčková s dětmi a Jindřich Tomíšek.
♦Stého výročí založení E-klubu v Prostějově se zúčastnili manželé J. a L. Filipovi, A. Dzuňová a A. Matějíčková.
♦16.-23.7. 64. kongresu IKUE v chorvatském hlavním městě Záhřebu se zúčastnil předs. IKUE Miloslav Šváček.
♦23.7.-30.7. Světového esperantského kongresu v Kopenhagu se zúčastnila Libuše Filipová.
♦9.-11.9. Druhého setkání esperantistů v Žirovnici, které uspořádala Katolická sekce ČES, se zúčastnili Miloslav Šváček, Anna Dzuňová, Alžběta Matějíčková, Libuše Filipová a manž. Jaroslav a Jana Chodníčkovi.
♦10.-15.10. 33. jazykového semináře ve Skokovách se zúčastnila Libuše Filipová.
♦13. kongresu ČES v říjnu v Šumperku se za E-klub zúčastnila Libuše Filipová, Anna Dzuňová a Miloslav Šváček.

Předvánoční klubové setkání 14. prosince 2011 v restauraci Pegas v Přerově

♦14.12. Předvánoční setkání esperantistů, které tradičně pořádá Esperantský klub v Přerově, se opět konalo v salónku restaurace Pegas. Přítomná byla zástupkyně Městského magistrátu Ing. Daniela Novotná. Rovněž sam. Jan Duda z esperantského klubu v Olomouci, samozřejmě i se svými houslemi. Program setkání se neslo v duchu blížících se vánočních svátků se zpěvem vánočních koled v esperantu za hudebního doprovodu sam. Jana Dudy a Václava Noska.  5

 2012

Od začátku roku 2012 nemá už klub klubovní místo pro schůzky. Proto se tyto schůzky provizorně konají v bytě jednatelky klubu sam. Květoslavy Černé. První zahajovací schůzky 4. 1. se zúčastnilo 12 osob.
♦4.2. V běhu Bezručovými sady v Olomouci v kategorii nad 70 let zvítězil J. Tomíšek.
♦7.-11.3. Ekumenických Biblických dnů esperantistů v italském městě Trentu se zúčastnil Miloslav Šváček. Po osmi letech předal předsednickou funkci IKUE Dr. Giovannimu Daminelimu z Itálie. Nyní zastává funkci místopředsedy IKUE a předsedy Katolické sekce ČES.
♦21.3. Výroční členská schůze se opět konala v restauraci Pegas v Přerově. Zúčastnilo se 13 osob, rovněž hosté z Olomouce, Prostějova a Kroměříže.
♦24.3. Uskutečnila se členská schůze Českého železničářského esperantského svazu v České Třebové, kterou předsedal jeho předseda a člen našeho klubu Jindřich Tomíšek. Přítomní byli další členové IFEF, členové našeho klubu Josef a Libuše Filipovi.
♦14.4. Sázení esperantského stromu – lípy ve Svitavách se zúčastnila Anna Dzuňová a Libuše Filipová.
♦Dubnového srazu esperantistů z Šumperka a okolí v Postřelmově se zúčastnila Anna Dzuňová a Libuše Filipová.
♦20.-25.5. Kongresu IFEF v městě Herzberg am Harz v Německu se zúčastnil Jindřich Tomíšek a manž. Filipovi.
♦26.5. Konal se sraz účastníků bývalých esperantských táborů v Herborticích, který byl před 35 lety násilně likvidován vpádem komunistické StB. Setkání, které organizoval Miloslav Šváček v Herborticích se i po tak dlouhé době zúčastnilo 45 osob.
♦1.-3.6. Uskutečnilo se třetí víkendové setkání v Žirovnici, které pořádala Katolická sekce ČES. Z EK Přerov se setkání zúčastnili: Miloslav Šváček, manž. Jaroslav a Jana Chodníčkovi, manž. Jiří a Pavla Studení s dcerou Janou a manž. Josef a Libuše Filipovi.
♦16.6. V sobotu uspořádali přerovští esperantisté ke 125. výročí vzniku esperanta setkání esperantistů a příznivců v Lipníku nad Bečvou. Zúčastnili se i esperantisté z Olomouce, Prostějova i České Třebové. Organizátorem úspěšného setkání byl člen klubu Ladislav Částečka, lipnický rodák.

Setkání esperantistů z esperant. klubů Přerov, Olomouc, Prostějov a Česká Třebová v Lipníku nad Bečvou 16. června 2012

♦14.-20.7. Mezinárodní konference OSIEK v esperantském muzeu ve Svitavách se zúčastnila Anna Dzuňová a Libuše Filipová.
♦14.-21.7. 65. kongresu IKUE v maďarském městě Pécsi se zúčastnili členové klubu Miloslav Šváček a manž. Jiří a Pavla Studení s dcerou Janou.
♦Prázdninového tábora s výukou esperanta v SET Lančov se zúčastnili manž. Josef a Libuše Filipovi.
♦13.-16.9. 6. mezinárodního kongresu Svazu tělesně postižených (AEH) ve Štířím Dole se zúčastnili manž. Josef a Libuše Filipovi, Anna Dzuňová a Alžběta Matějíčková.
♦27.-30.9. Konference esperantistů ze tří zemí: České republiky, Slovenska a Rakouska se uskutečnilo v Břeclavi. Za náš klub se zúčastnila Libuše Filipová a Anna Dzuňová.
♦Říjnového jazykového semináře ve Skokovách se zúčastnila Libuše Filipová.
♦Říjnové konference IFEF v Šumperku se zúčastnili: Ladislav Částečka, Anna Dzuňová, Jindřich Tomíšek a manž. Libuše a Josef Filipovi.
♦8.-11.11. První mezinárodní školy esperanta v Bartošovicích se zúčastnila Anna Dzuňová a Libuše Filipová.

 

 

 

 

 

 


Předvánočního setkání 12.12.2012 v restauraci Pegas se zúčastnili také esperantisté z Olomouce, Prostějova a Hranic. Městský magistrát zastupovala Ing. Daniela Novotná

♦12.12. Vzpomínka na výročí narození tvůrce esperanta Dr. L. L. Zamenhofa a předvánoční posezení se zpěvem vánočních koled se uskutečnila v salónku restaurace Pegas v Přerově za účastí 25 osob včetně hostů z esperantských klubů v Olomouci, Prostějově a Hranicích. Za Magistrát města Přerova se zúčastnila paní Ing. Daniela Novotná. Děti a vnoučata členů dostaly drobné dárky od sponzorů i Magistrátu města Přerova. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Na předvánočním setkání 12.12.2012 reprezentovala brněnské esperantisty sam. Věra Podhradská. Zpěv tradičně doprovázeli sam. Václav Nosek a Jan Duda

5

k rokům 1922-1945
k rokům 1945-1989
k rokům 1990-2002
k rokům 2003-2007
 

Domů!