KRONIKO DE ESPERANTO EN PŘEROV

Jaroj 2008-2012

 

 
 

 

 2008

Dum tiu ĉi jaro okazadis regulaj klubaj kunvenoj ĉiun unuan merkredon de la monato, escepte de la feriaj monatoj, kaj ĉiun trian semajnon kunvenoj de la kluba komitato. La kunvenoj okazadis en klubejo sur la Placo de Žerotín n-ro 20 ĝis la 30.10., kiam la klubo devis forlasi la klubejon pro ordono de la Urba Magistrato kaŭze de organizaj motivoj.
♦23.2-1.3. Partopreno de Jindřich Tomíšek en la 49-a Internacia Fervojista E-Semajno en rumana Braŝov en montaro Postavarul.
♦9.4. Okazis Jarkunveno en restoracio Pegas en Přerov. Ĉeestis esperantistoj el E-kluboj de Brno, Olomouc, Prostějov, Vyškov kaj Hranice. Estis ekligita kontakto kun la urbo Helsinki en Finnlando, kien estis forsendita pakaĵeto kun propagandaj materialoj de la urbo Přerov kaj gratulletero okaze de 100-jariĝo de E-klubo en Helsinki.
♦10.4.-20.4. Partopreno de la membroj en la Printempa Seminario en Skokovy en Bohemia Paradizo. En la tria aprila semajnfino partopreno de la membroj en migrado por trovo de adonido printempa, protektita printempa floro en Ratíškovice.
♦9.-11.5 Partopreno de geedzoj Jiří kaj Pavla Studený, Jaroslav Chodníček kaj Miloslav Šváček en semajnfina renkontiĝo en pilgrimloko Vranov ĉe Brno, organizita fare de la Katolika Sekcio de ĈEA.
♦17.5. Partopreno de la klubanoj en Renkontiĝo ĉe E-Arbo en Velké Losiny.
♦17.-24.5. La membro de la klubo, prezidanto de IKUE kaj prezidanto de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio Miloslav Šváček, vizitis Germanion, por partopreni solenan transdonon de Federacia Meritkruco al Sac. Bernhard Eichkorn en la urbo Villingen, per kiu honorigis lin pro meritoj surkampe de Esperanto la federacia prezidento Horst Köhler.
♦17.-24.5. La 60-an Kongreson de IFEF en Poznań, Pollando krom Jindřich Tomíšek ĉeestis ankaŭ pluaj klubanoj – IFEF-anoj.
♦28.5. Solenon ĉe Monumento de Interkompreniĝo en Guntramovice kun meto de Esperanta pavimero sur granitpavimitan vojon kun la esperantistoj el Olomouc kaj Prostějov partoprenis grupeto da esperantistoj el Přerov sub gvido de la kluba prezidanto Antonín Krejčíř.

Reprezentantoj de E-kluboj en Přerov kaj Olomouc ĉe memorinda monumento de Vojo de Ĉeĥa-Germana Interkompreno” la 28.5.2008

♦3.-9.6. Internacian Ekumenan Simpozion en la bulgara urbo Karlovo partoprenis Miloslav Šváček.
♦30.8.-6.9. Partopreno de prezid. de IKUE Miloslav Šváček en la 61-a Kongreso de IKUE en la itala urbo Rimini.
♦3.-5.10. La 12-a Kongreso de ĈEA kun soleno de 85-a datreveno de fondo de E-Klubo en Přerov okazis en salono de Nordmoravia Energetika Entrepreno en Přerov. Ĉeestanta estis magistratestro Inĝ. Jiří Lajtoch, kiu transprenis aŭspicion super la kongreso kaj parton de sia parolado li realigis en Esperanto. Vendrede vespere prezentis interesan prelegon direktoro de Muzeo de Komenio en Přerov PhDr. František Hýbl. La honoran membrecon en ĈEA ricevis Jindřich Tomíšek por longjara aktivado prospere de la Esperanto-movado kaj propagando de Esperanto.
♦27.10. Transdonis magistratestro de la urbo Přerov Inĝ. Jiří Lajtoch medalon de J. A. Komenio al Miloslav Šváček por disvvolviĝo de Esperanto.

La urbestro de la urbo Přerov transdonas medalon de J. A. Komenio al Miloslav Šváček en vigilio de la ŝtata festotago la 27-an de oktobro 2008

♦7.-9.11. Partopreno de Miloslav Šváček en GRUPE-12 − Glivicea renkontiĝo de uzantoj kaj praktikantoj de Esperanto en v Gliwice, Polllando.
♦11.-12.11. Vizito de M. Šváček en Wrocław, Pollando, cele de preparo de ekumena E-kongreso kaj vizito de la loka E-klubo.
♦28.-30.11. Partopreno de Jindřich Tomíšek kaj de pluaj klubanoj en jarkonferenco de la Ĉeĥa IFEF-Sekcio en Praha.

 

 

 

 

 

 

 

Antaŭkristnaska renkontiĝo de la klubanoj la 10-an de decembro 2008

♦17.12. Tradicia antaŭkristnaska renkontiĝo de la klubanoj kaj iliaj familianoj kun rememoro pri kreinto de Esperanto L. L. Zamenhof kaj kun kanto de esperantlingvaj kristnaskaj kantoj okazis en klubejo de Nordmoravia Energetika Entrepreno en Přerov. 5

 2009

Tiujare okazadis la regulaj klubaj kunvenoj merkrede en la unua semajno de la monato en la klubejo de Nordmoravia Energetika Entrepreno en Přerov.
♦4.2. Okazis babilado ligita al la kongresoj de IKUE en Rimini kaj IFEF en Poznań.
♦4.3. Prelego de s-ro Jemelka pri Prusia-Aŭstria Milito.
♦18.3. okazis kluba jarkunveno en restoracio Pegas en Přerov kun partopreno de gastoj el E-kluboj Olomouc, Prostějov, Hranice kaj Kroměříž. Ĉeestis 22 personoj. La sekretariaton de la Urba Magistrato reprezentis Inĝ. Daniela Novotná.Jarkunveno en la 18.3.2009 en restoracio Pegas en Přerov. Ĉeestantaj estas gastoj el E-kluboj de Olomouc, Prostějov kaj Hranice

♦1.4. Okazis interbabilado pri E-semnario en Skokovy kaj Bohemia Paradizo ( Filipová).
♦22.-24.5. Semajnfinan renkontiĝon de la Katolika Sekcio de ĈEA okaze de 100-a datreveno de kanonizado de s-ta Klement Maria Hofbauer en Znojmo kaj Tasovice partoprenis la klubanoj: Miloslav Šváček, familio de Jiří Studený, Jaroslav Chodníček, Antonína Černá, František Jemelka kun edzino kaj geedz. Josef kaj Libuše Filip.
♦13.6. La klubo organizis “Migradon laŭ spuroj de reĝo Ječmínek” kaj viziton de kastelo en Chropyně.
♦5.7. Medalon por longjara konstruado de la pontoj inter la nacioj pere de Esperanto solene transdonis en Velehrad al Miloslav Šváček la Ĉeĥa Episkopara Konferenco.

♦13.7. Al juna familio en Hustopeče nad Bečvou, trafita per subita inundo, estis transdonita financa kolektaĵo de la klubanoj kaj aliaj E-kluboj kaj la kontribuaĵo de laborantinoj de firmao Gambro. Krom la mono estis transdonitaj ankaŭ manĝovaroj kaj ludiloj por la infanoj. Dua helpoparto sekvos antaŭ la Kristnasko.
♦2.9. Okazis prelego de J. Tomíšek pri IFEF-kongreso en Italio kaj de M. Šváček pri la ekumena E-kongreso en Vroclavo.
♦9.-11.10. Partopreno de la klubanoj en Konferenco de ĈEA okazinta en Muzeo de Esperanto en Svitavy. En la muzea E-ekspozicio partoprenis ankaŭ EK Přerov.
♦2.12. Okazis prelego de la kluba prezidanto A. Krejčíř okaze de la 150-a datreveno de naskiĝo de E-kreinto D-ro L. L. Zamenhof.
♦16.12. Antaŭkristnaska renkontiĝo ankaŭ kun familianoj en klubejo de SEE Přerov kun kantado ankaŭ de esperantlingvaj kristnaskaj kantoj dum muzika akompano de Václav Nosek (akordiono) kaj Jan Duda (violono). Ĉeestis 20 personoj inkluzive de gastoj el E-kluboj Olomouc kaj Prostějov. Ekde la jaro 2009 la infanoj kaj genepoj de la klubanoj ricevas kristnaskajn donacetojn. 5

 2010

En tiu ĉi jaro plu daŭris la regulaj klubaj kunvenoj en klubejo de Nordmoravia Energetika Entrepreno en Přerov ĉiam en la unua merkredo de la monato (krom feriaj monatoj). Ankaŭ regule okazadis ĉiun trian merkredon en la monato la konvenoj de la kluba komitato.
♦17.3. Tradicia jarkunveno de E-klubo en Přerov denove okazis en restoracio Pagas en ĉeesto de la gastoj el EK Olomouc, Prostějov kaj Hranice. Ĉeestamta estis ankaŭ longjara multmerita kluba prezidanto s-ano Ludvík Chytil.

Jarkunveno en la 17.3.2010 en restoracio Pegas en Přerov. Ĉeestantaj estas gastoj el E-kluboj de Olomouc, Prostějov, Hranice kaj Česká Třebová

♦7.4. Interesan prelegon el birdara regno prezentis filo de s-ano Ludvík Chytil RNDr. Josef Chytil, funkciulo de Ornitologia Stacio de Muzeo de Komenio en Přerov. Planita duonhora prelego pro granda intereso de la aŭskultantoj daŭris du kaj duono de horoj.
♦La 30-an Lingvan Seminarion en Skokovy aprile partoprenis L. Filipová, al kiu estis tie donita Memorfolio por 29-foja partopreno de tiu ĉi tradicia aranĝo.
♦5.5. Okazis interesa prelego de s-ro Jemelka pri historio de bataloj ne nur ĉe Tovačov 1866.
♦7.-9.5. Renkontiĝo, kiun organizis Katolika Sekcio de ĈEA en Žirovnice, partoprenis: František Jemelka kun edzino, fam. de Jiří Studený, Jaroslav Chodníček kun edzino, Libuše Filipová kaj Miloslav Šváček.
♦27.6-3.7. La 63-an Kongreson de IKUE denove post 100 jaroj en Parizo, kie ĝi estis fondita, partoprenis prezid. Miloslav Šváček.
♦12.7. La esperantisto Václav Nosek el Kojetín aranĝis memorigan renkonton ĉe tombo de s-ano Inĝ. Jozef Novák en Čelčice, aktiva membro de la Esperanto-klubo en Olomouc, tragike mortinta kaŭze de kolizio dum trairo de ŝoseo en Olomouc-Černovír la 31.8.2009. Post rememoriga akto sekvis koncerta programo en la najbara banloko Skalka dum la muzika akompano de kvarteto: Jan Duda (violono), Václav Nosek (akordiono), Milan Kaděra (trumpeto) kaj Josef Kuchař (akordiono).
♦30.8. La Esperanto-kluboj Přerov, Olomouc kaj Prostějov aranĝis sub gvido de Václav Nosek duan rememorigan renkontiĝon kun abunda ĉeestantaro ĉe tombo de s-ano Inĝ. Jozef Novák en Čelčice, kaj sekve viziton kun muzika programo en najbara banloko Skalka de pli supre menciita muzikista kvarteto: Jan Duda, Václav Nosek, Milan Kaděra a Josef Kuchař.

Renkontiĝo de la esperantistoj el E-kluboj Přerov, Olomouc kaj Prostějov en Skalka 2010

♦15.12. La tradicia antaŭkristnaska amikeca renkontiĝon de la membroj de E-klubo Přerov kaj gastoj el E-kluboj en Olomouc kaj Prostějov denove post unu jaro okazis en klubejo de Nordmoravia Energetika Entrepreno en Přerov. En la renkontiĝo estis transdonita honora kluba membreco al Inĝ. Jaroslav Černý, Emil Kohoutek kaj Václav Nosek. Bonan etoson dum muzika akompano de s-anoj Václav Nosek kaj Jan Duda kreis kantado de la popolaj kantoj kaj de esperantlingvaj kristnaskaj kantoj. 5

Antaŭkristnaska renkontiĝo de la klubanoj la 15-an de decembro 2010

 2011

Ankaŭ en la nuna jaro okazadis regulaj klubaj kunvenoj en klubejo de Nordmoravia Energetika Entrepreno en Přerov en la unuaj merkredoj de la monatoj (escepte de feriaj monatoj). Ankaŭ ĉiun trian semajnon en la monatoj okazis la komitataj kunvenoj.
♦2.2. Okazis vizito de s-ro František Daněk en lia akordiona reĝejo en Kojetín en ĉeesto de la muzikistoj esperantistoj Václav Nosek kaj Jan Duda.
♦Februare okaze de centjara datreveno de fondo de E-klubo en Olomouc la tiucelan ekspozicion en Scienca Klubejo partoprenis Ladislav Částečka kaj Václav Nosek.
♦2.3. La membroj de E-klubo en Přerov kaj reprezentanto de E-klubo en Olomouc vizitis honoran kluban prezidanton s-anon Ludvík Chytil en Domo de Senioroj en Přerov.
♦2.-6.3. La internacian ekumenan aranĝon − Bibliajn Tagojn en la germana urbo Werl partoprenis s-anoj Miloslav Šváček kaj Jaroslav Chodníček.
♦7.-8.3 Printempan kunvenon de IFEF-komitato en Parizo partoprenis J. Tomíšek.
♦10.3. Konkurson de la infana desegno je alvoko el Francio partoprenis infanoj el lernejoj en Bochoř, Přerov kaj Klára Matějíčková, filino de la kluba membrino.
♦11.-16.4. Tradician, jam la 32-an lingvan seminarion en Skokovy partoprenis Libuše Filipová.
♦16.3. Tradicia jarkunveno de la E-klubo en Přerov denove okazis en restoracio pagas. Ĉeestis reprezentantoj de E-kluboj en Olomouc, Prostějov kaj Hranice.
♦7.-14.5. Okazis 63-a Kongreso de IFEF en hotelo Babylon en Liberec. La kongreson partoprenis jenaj membroj de la Esperanta-klubo en Přerov, kiuj estas ankaŭ membroj de IFEF: Jindřich Tomíšek, prezidanro de Ĉeĥa Fervojista Esperanto-Asocio – Landa Asocio de IFEF, Libuše Filipová kaj Ladislav Částečka.
♦14.5. La renkontiĝon de la esperantistoj en Hanušovice partoprenis ankaŭ anoj de E-klubo en Přerov (Anna Dzuňová).
♦21.5. En la soleno de 110-a datreveno de fondo de E-klubo en Brno reprezentis la E-klubon en Přerov sekretariino s-anino Květoslava Černá, Anna Dzuňová, Libuše Filipová kaj Alžběta Matějíčková.
♦23.5. Mortis en la aĝo de 81 jaroj longjara membro ekde la jaro 1953 kaj prezidanto de E-klubo en Přerov s-ano Ludvík Chytil. Li estis ankaŭ membro de IFEF kaj IKUE. En la jaro 2004 li transprenis el manoj de la urbestro memorigan medalon de J. A. Komenio. La entimbigan ceremonion partoprenis ankaŭ esperantistoj el Pollando. Nome de ĈEA kaj IKUE la funebran paroladon faris Miloslav Šváček.
♦27.-29.5. La renkontiĝon, kiun aranĝis Slovaka Sekcio de IKUE en Nitra, partoprenis Miloslav Šváček, geedz. Jaroslav kaj Jana Chodníček, geedz. Jiří kaj Pavla Studený kun filino Jana kaj geedz. Jemelka.
♦11.6. La centjaran datrevenon de fondo de E-klubo en Olomouc partoprenis ankaŭ grupo da anoj de E-klubo Přerov (Dzuňová, geedz. Filip, Matějíčková, Nosek, Šváček).

Rememoriga renkontiĝo de la esperantistoj ĉe tombo de s-ano Inĝ. Jozef Novák en Čelčice

♦18.6. Estis realigita ekskurso al banloko Skalka kun rememoro pri la mortinta ano de E-klubo Olomouc Inĝ. Jozef Novák, entombigita en tombejo de proksima Čelčice. En banloka salono de restoracio en Skalka daŭris la programo dum muzika akompano de s-ano Václav Nosek kaj Milan Kaděra. El EK Přerov partoprenis: geedz. Filip, geedz. Krejčíř, familio Studený, Václav Nosek kaj Miloslav Šváček.

Renkontiĝo de la esperantistoj el E-kluboj Přerov, Olomouc kaj Prostějov en Skalka 2011

♦10.-16.7. Internacian Kongreson de Vidhandikapitaj Esperantistoj en Olomouc partoprenis Anna Dzuňová, Alžběta Matějíčková kun infanoj kaj Jindřich Tomíšek.
♦Centjaran datrevenon de fondo de EK en Prostějov partoprenis geedzoj J. kaj L. Filip, A. Dzuňová kaj A. Matějíčková.
♦16.-23.7. La 64-an kongreson de IKUE en kroata ĉefurbo Zagrebo partoprenis prezid. de IKUE Miloslav Šváček.
♦23.7.-30.7. Universalan Kongreson de Esperanto en Kopenhago partoprenis Libuše Filipová.
♦9.-11.9. Duan renkontiĝon de esperantistoj en Žirovnice, kiun organizis Katolika Sekcio de ĈEA, partoprenis Miloslav Šváček, Anna Dzuňová, Alžběta Matějíčková, Libuše Filipová kaj geedzoj Chodníček.
♦10.-15.10. La 33-an Lingvan Seminarion en Skokovy partoprenis Libuše Filipová.
♦En la 13-a Kongreso de ĈEA oktobre en Šumperk nian klubon reprezentis Libuše Filipová, Anna Dzuňová kaj Miloslav Šváček.

Antaŭkristnaska renkontiĝo de la klubanoj la 14-an de decembro 2011 en restoracio Pegas

♦14.12. La antaŭkristnaska renkontiĝo, kiun tradicie la E-Klubo en Přerov organizas, denove okazis en saloneto de restoracio Pegas. Ĉeestanta estis reprezenantino de la Urba Magistrato Inĝ. Daniela Novotná, ankaŭ s-ano Jan Duda el Esperanto-Klubo en Olomouc, kompreneble ankaŭ kun sia violono. La programo de la renkontiĝo okazis en spirito de kristnaskaj festotagoj kun kantado de kristnaskaj kantoj dum muzika akompano de s-anoj Jan Duda kaj Václav Nosek.  5

 2012

Ekde komenco de la jaro 2012 la klubo ne plu havas lokon por klubaj kunvenoj. Tial la kunvenoj provizore okazadas en loĝejo de la sekretariino Květoslava Černá. La unuan kunvenon la 4.1. partoprenis 12 personoj.
♦4.2. En kurkonkurso en Olomouc en kategorio super 70 jaroj venkis Jindřich Tomíšek.
♦7.-11.3. La ekumenajn Bibliajn Tagojn en la itala urbo Trento partoprenis Miloslav Šváček. Post okjara lia prezidanteco li transdonis la prezidantan funkcion de IKUE al D-ro Giovanni Daminelli el Italio. Nun li plenumas vicprezidantan funkcion de IKUE kaj prezidantan de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio.
♦21.3. La jarkunveno denove okazis en resttoracio Pegas en Přerov. Partoprenis ĝin 13 personoj, ankaŭ esperantistoj el Olomouc, Prostějov kaj Kroměříž.
♦24.3. Okazis membrokunveno de la Ĉeĥa fervojista Esperanto-Asocio en Česká Třebová, kiun prezidis ĝia prezidanto kaj membro de nia E-klubo Jindřich Tomíšek. Ĉeestantaj estis ankaŭ pluaj membroj de IFEF, anoj de nia E-klubo Josef kaj Libuše Filip.
♦14.4. Planton de la Esperanto-Arbo − la tilio en Svitavy partoprenis Anna Dzuňová kaj Libuše Filipová.
♦La aprilan esperantistan renkontiĝon el Šumperk kaj ĉirkaŭaĵo partoprenis Anna Dzuňová kaj Libuše Filipová.
♦20.-25.5. La kongreson de IFEF en Herzberg am Harz en Germanio partoprenis Jindřich Tomíšek kaj geedzoj Filip.
♦26.5. Okazis renkontiĝo de ekspartoprenantoj de iamaj E-tendaroj en Herbortice, kiu estis antaŭ 35 jaroj perforte likvidita fare de invado de komunista polico StB. La renkontiĝon, kiun organizis M. Šváček en Herbortice, eĉ post 35 jaroj partoprenis 45 personoj.
♦1.-3.6. Okazis la Tria Semajnfina Renkontiĝo en Žirovnice, kiun organizis Katolika Sekcio de ĈEA. El EK Přerov la renkontiĝon partoprenis: Miloslav Šváček, geedz. Jaroslav kaj Jana Chodníček, geedz. Jiří kaj Pavla Studený kun filino Jana kaj geedz. Josef kaj Libuše Filip.
♦16.6. Sabate organizis esperantistoj de EK Přerov okaze de 125-a datreveno de ekesto de Esperanto renkontiĝon de esperantistoj kaj simpatiantoj en Lipník nad Bečvou. Ĉeestis esperantistoj el Olomouc, Prostějov kaj Česká Třebová. La organizanto de la sukcesa aranĝo estis Ladislav Částečka el Lipník.

Renkontiĝo de la esperantistoj el Přerov, Olomouc, Prostějov kaj Česká Třebová en la urbo Lipník nad Bečvou la 16-an de junio 2012

♦14.-20.7. Internacian konferencon OSIEK en E-muzeo en Svitavy partoprenis Anna Dzuňová kaj Libuše Filipová.
♦14.-21.7. La 65-an Kongreson de IKUE en hungara urbo Pécs partoprenis membroj de la klubo Miloslav Šváček kaj geedz. Jiří kaj Pavla Studený kun filino Jana.
♦La ferian tendaron kun instruo de Esperanto en Somera E-Tendaro en Lančov partoprenis geedz. Josef kaj Libuše Filip.
♦13.-16.9. La 6-an Internacian Kongreson de Asocio de Esperantistoj Handikapuloj en Štíří Důl partoprenis Josef kaj Libuše Filip, Anna Dzuňová kaj Alžběta Matějíčková.
♦27.-30.9. La konferenco de la esperantistoj el tri landoj: Ĉeĥa Respubliko, Slovakio kaj Aŭstrio okazis en la urbo Břeclav. Nian klubon reprezentis Libuše Filipová kaj Anna Dzuňová.
♦La oktobran lingvan seminarion en Skokovy partoprenis Libuše Filipová.
♦La oktobran konferencon de IFEF en Šumperk partoprenis: Ladislav Částečka, Anna Dzuňová, Jindřich Tomíšek kaj geedz. Libuše kaj Josef Filip.
♦8.-11.11. La Unuan Internacian Lernejon de Esperanto en Bartošovice vizitis Anna Dzuňová kaj Libuše Filipová.

 

 

 

 

 

 


Antaŭkristnaskan renkontiĝon en restoracio Pegas partoprenis ankaŭ esperantistoj el Olomouc, Prostějov kaj Hranice. La urban magistraton reprezentis s-ino Inĝ. Daniela Novotná

♦12.12. La rememoro pri naskiĝdatreveno de la kreinto de Esperanto D-ro L. L. Zamenhof kun antaŭkristnaska kantado de la kristnaskaj kantoj realiĝis en saloneto de restoracio Pegas en Přerov kun partopreno de 25 personoj inkluzive de gastoj el E-kluboj en Olomouc, Prostějov kaj Hranice. La Urban Magistraton reprezentis s-ino Inĝ. Daniela Novotná. La infanoj kaj genepoj de la membroj ricevis donacetojn de sponsoroj kaj la Urba Magistraro Přerov. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

En antaŭkristnaska renkontiĝo reprezentis esperantistojn el Brno s-anino Věra Podhradská. La kantadon tradicie muzikakompanis sam. Václav Nosek kaj Jan Duda

5

al la jaroj 1922-1945
al la jaroj 1945-1989
al la jaroj 1990-2002
al la jaroj 2003-2007
 

Domů!