Gratulinda agnosko:
Medalo de J. A. Komenský
Ludvík Chytil
Miloslav Šváček

 

Gratulinda agnosko:
Medalo
de Ĉeĥa Episkopara Konferenco
Miloslav Šváček

5.7.2009

 

1923 - 2013

 Naŭdekjara datreveno de E-Klubo en Přerov

Devadesáté výročí esperantského klubu v Přerově

Kompleta historia priskribo en formato PDF

 

Historio:
Mallonge el historio
Krátce z historie

 

Kroniko de la klubo:
Jaroj 1922-1945
Jaroj 1945-1989
Jaroj 1990-2002
Jaroj 2003-2007
Jaroj 2008-2012
Jaroj 2013-2018

 

Kronika klubu:
Roky 1922-1945
Roky 1945-1989
Roky 1990-2002
Roky 2003-2007

Roky 2008-2012
Roky 2013-2018

 

Vizitu TTT-paĝojn:

ČES

ĈEA

Starto

Sekce IKUE

AEH

Junularo

 

Kunvenoj en la una duonjaro 2019 - Schůzky ve prvém pololetí 2019

 

Klubaj kunvenoj okazos kiel kutime ĉiun unuan merkredon en la monato de la 16-a horo (se ne estas anoncita ŝanĝo) en restoracia saloneto de Bierfabriko Zubr en Přerov.

Klubové schůzky jako obvykle se konají každou první středu v měsíci od 16:00 hod. (pokud není oznámená změna) v salónku restaurace Pivovaru v Přerově.

Kunvenoj de la kluba komitato okazadas ĉiun trian merkredon de la monato de la 16-a horo en privata loĝejo de la kluba sekretariino s-ino Květoslava Černá, Bohuslava Němce 3, 750 02 Přerov. La kunvenojn de la komitato povas partopreni ankaŭ ne komitatanoj.

Schůzky klubového výboru se konají každou třetí středu v měsíci od 16:00 hod. v soukromém bytě jednatelky klubu paní Květoslavy Černé, Bohuslava Němce 3, 750 02 Přerov. Výborových schůzek se mohou zůčastnit i nečleni výboru.


Ĉiun unuan merkredon en la monatoj de la januaro ĝis la junio okazos de la 16-a horo la kluba kunveno en saloneto de la restoracio de Bierfabriko en Přerov.

Každou první středu v měsících od ledna do června bude probíhat od 16:00 hod. klubová schůze v solónku restaurace Pivovaru v Přerově.

 

Klubaj kunvenoj - Klubové schůzky:


De la januaro ĝis la junio 2019 ‒ od ledna do června 2019:

Januaro leden 9.1.2019:
16:00
 
Amika kunestado kun interparolo pri kristnaskaj kaj novjaraj travivaĵoj kaj pri antaŭintencoj de la klubanoj por la nova jaro.
Beseda - povídání o prožitých vánocích a vítání nového roku a o předsevzetích našich členů do nového roku.

Februaro - únor 6.2.2019:
16:00 Informoj pri la aktualaj okazaĵoj. Projekciado pri la okazinta IKUE-renkontiĝo en Svatý Hostýn, kaj laŭ elekto el la listo de la projekciaĵoj.
Informace o aktuálních událostech a promítání prezentace ze setkání IKUE na Sv. Hostýně a dalších dle výběru ze seznamu prezentací.

Marto březen 6.3.2019:
16:00
Informoj pri la aktualaj okazaĵoj. Četba z esperantských časopisů IFEF, IKUE a AEH.
Informace o aktuálních událostech. Četba z esperantských časopisů organizací IFEF, IKUE a AEH.

Aprilo – duben 3.4.2019:
16:00
Informoj pri la aktualaj okazaĵoj. Projekciado kaj interparolo pri la vivo de Ludoviko Lazaro Zamenhof.
Informace o aktuálních událostech. Promítání a beseda o životě Ludvíka Lazara Zamenhofa.

Majo - květen 2019: Rilate al la ŝtatfestoj en la 1-a kaj la 9-a de majo, la maja kluba kunveno estas precizigota laŭ interkonsento kun la klubanoj.
Vzhledem ke státním svátkům 1. a 9. května, bude konání květnové klubové schůze dodatečně po dohodě upřeněno.

Junio – červen 5.6.2019:
16:00
Informoj pri la aktualaj okazaĵoj. Amika interparolado kaj preparo por la kluba ekskurso al la urbeto Dřevohostice kun precizigo de la dato de ĝia okazigo.
Informace o aktuálních událostech. Beseda s přípravou na klubový výlet do Dřevohostic a určení jeho termínu.

 

La planitaj programoj povas esti laŭbezone ŝanĝitaj.
Plánované programy mohou být dle aktuálních podmínek změněny.

De la 16-a horo povas laŭbezone okazi praktika lerno de Esperanto.
Od 16.00 hod. podle potřeby bude probíhat praktická výuka esperanta.

 

 Prezidantoj de la E-Klubo en Přerov


1923 - 1926  Adolf Malík
1927 - 1929  Anna Grauerová
1929 - 1939  Emilie Chmelařová
1945 - 1946  Stanislav Boršek
1947 - 1952  Božena Dýčková, Fervojstacio
1953 - 1954  Alois Mazáč, Bierfabriko
1954 - 1960  Richard Jůrka, Bierfabriko
1956 - 1957  Bohumil Horák, Ma
ŝinfabriko
 

1958 - 1968  Vladimír Vymětal, Maŝinfabriko
1960 - 1962  František Tvrdoň, Bierfabriko
1968 - 1976  Ludvík Chytil, Ma
ŝinfabriko
1976 - 1978  František Adamík
1978 - 1980  Josef Filip
1980 - 1996  Ludvík Chytil
1996 - 1999  Libuše Filipová
1999 -          Antonín Krejčíř

 

 

 

 

 

 

 

1923 - 2003

 

1923 - 2008

 

1923 - 2013

 

1923 - 2013

 

1923 - 2018

 

 

 


KONTAKTOJ - SPOJENÍ

Prezidanto:
Antonín Krejčíř, K záložně 472, CZ-751 02 Troubky
 (605 250 006).
Sekretariino: Květoslava Černá, Bohuslava Němce 3, CZ-750 02 Přerov
(604 960 673).

Retpoŝta kontakto: Antonín Krejčíř: tonda.krejcir@seznam.cz